Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πολιτικές και θεσμοί προσαρμογής του κλάδου του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή

Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Βερνίκος Γεώργιος, Κοκκώσης Χάρης, Παραβάντης Ιωάννης, Σπιλάνης Ιωάννης, Σταματόπουλος Χάρης, Τσάρτας Πάρις, Ζαχαράτος Γεράσιμος

9 Ιουλίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 95:17 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1878

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνική; οικονομίας, λόγω της υψηλής συμμετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας και της ακόμα υψηλότερη; στην απασχόληση (16% και 19% αντίστοιχα για το 2010, συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων επιδράσεων). Ο ρόλος του τουρισμού στην αντιστάθμιση μεγάλου μέρους του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας είναι σημαντικός. Αυτό ισχύει ιδίως για την περίοδο έως το 2008, καθώς τα τελευταία χρόνια το εμπορικό έλλειμμα μειώνεται συνεχώς αφενός λόγω της ύφεσης (μείωση εισαγωγών) και αφετέρου λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (αύξηση εξαγωγών). Από την άλλη μεριά, όμως, ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, με κυριότερα τον εποχικό και γεωγραφικό συγκεντρωτισμό του προσφερόμενου προϊόντος και την πολύ αργή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και του περιφερειακού ανταγωνισμού.

Δυο πρόσφατες μελέτες («Ελληνικός Τουρισμός 2020», ΣΕΤΕ και «Greece 10 Years Ahead», McΚinsey&Company) αναδεικνύουν επίσης τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος καθώς και τη γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση της ζήτησης. Και οι δυο μελέτες διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις (βελτίωση υποδομών, αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σύνδεση με άλλους κλάδους όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός).

Με την Έκθεση της ΕΜΕΚΑ ενισχύεται το κύριο συμπέρασμα των δυο άλλων μελετών, ότι δηλαδή απαιτείται άμεσα η ανάληψη σημαντικών δράσεων για τον επαναπροσδιορισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρότι η κλιματική αλλαγή δεν θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση κατά μέσο όρο, γεωγραφικά και εποχικά στον Ελληνικό χώρο, θα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μικρή; τουριστικής περιόδου και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ελλάδος που συγκεντρώνουν το μεγάλο μέρος της τουριστικής ζήτησης. Επομένως, η κλιματική αλλαγή θα έχει αρνητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα προς το τέλος του αιώνα, εάν δεν αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή η γεωγραφική και η εποχική συγκέντρωση του τουριστικού προϊόντος.

Στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της κλιματική; αλλαγής στη ζήτηση και στο κόστος λειτουργίας των τουριστικών μονάδων, χρησιμοποιώντας τον δείκτη τουριστικής ευφορίας (Τourism Climate Index - TCI). Ο TCI συνδυάζει κλιματικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία κ.λπ., σε έναν ενιαίο δείκτη, σχεδιασμένο να αποτιμά την καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών κάποιας περιοχής, ώστε να υποστηρίζονται υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας; τις εκτιμήσεις των κλιματικών δεδομένων της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ), υπολογίστηκε ο TCI ανά δεκαετία, για το χρονικό διάστημα 2010-2100, ανά εποχή, για όλη την επικράτεια και κατά γεωγραφική περιφέρεια. Νέοι δείκτες μελετώνται από το ΚΕΦΑΚ οι οποίοι θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι για το ζήτημα της προσαρμογής.

Από την ανάλυση των δεδομένων σε ετήσια βάση και σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι μετά από μια μικρή κάμψη κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες οι αφίξεις αυξάνονται σημαντικά. Δυστυχώς, η ανάλυση των δεδομένων σε εποχικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύει ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι παραπλανητικά, καθώς; οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της χώρας θα υποστούν σημαντικές μείωσεις στις αφίξεις κατά τους καλοκαιρινού; μήνες, περίοδο κορύφωσης της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος.

Οι αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρονται στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ μπορεί να μετριαστούν ή ακόμη και να ανατραπούν, καθώς οι δείκτες τουριστικής ευφορίας βελτιώνονται σημαντικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στην περίπτωση της Κρήτης, η βελτίωση του δείκτη, κατά τις δυο αυτές εποχές, είναι ικανή να ανατρέψει τις ζημίες του καλοκαιριού της δεκαετίας 2091-2100, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων κατά €200 εκατ. σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα στην περίπτωση των Δωδεκανήσων η μείωση των εσόδων περιορίζεται στα €150 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα θετικά αυτά-αποτελέσματα βασίζονται στην-υπόθεση-ότι θα-πραγματοποοιθούν οι αναμενόμενες αφίξεις τουριστών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί τη συμβολή θεσμικών παραγόντων οι οποίοι περιορίζουν το χρόνο άφιξης των τουριστών κατά κύριο λόγο στους καλοκαιρινούς μήνες (σχολικές διακοπές, άδειες εργαζομένων) και οι οποίοι συνδιαμορφώνουν, από κοινού με το κατάλληλο κλίμα, τα μεγέθη και την εποχικότητα των αφίξεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται αφενός ο εντοπισμός νέων στοχευμένων τουριστικών αγορών (συνταξιούχοι, αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, ιατρικός τουρισμός, επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός) οι οποίες δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς και, αφετέρου η επανατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος; στην αντίληψη των καταναλωτών-τουριστών καθώς και, το κυριότερο, των διεθνών τουριστικών πρακτόρων.

Παρότι η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος δεν επέτρεψε, στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ, την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισμό, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών με σκοπό τη μείωση της εποχικότητας και τη διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να επιτευχθούν με τη συνεργασία της πολιτείας και των εκπροσώπων του κλάδου μέσα από το μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών της χώρας που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, να προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων στοχευμένων ομάδων τουριστών και να ληφθούν μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος λειτουργίας των τουριστικών μονάδων.

Αγγελόπουλος Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα.

Επένδυσε στην επιμόρφωσή του η οποία σε συνδυασμό με την παράδοση της οικογένειάς του στο χώρο του τουρισμού, αποτέλεσαν πραγματικό εφαλτήριο για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.

Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης (Boston University 1995) απέκτησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σειρά διακρίσεων στο ενεργητικό του.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδεών και Δράσης (ΣΙΔ) (2004 - 2007) και μέλος του τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος είναι ο πατέρας της πρωτοβουλίας του ΣΙΔ για το «Πράσινο Δωμάτιο». Πρόκειται για μια καινοτομία με στόχο να γίνει το ερέθισμα για την κατεύθυνση που μπορεί και πρέπει να ακολουθήσει κάθε ξενοδόχος στις μελλοντικές κατασκευές και επεμβάσεις στο χώρο του τουρισμού.

Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΕ (Σύλλογος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) και είναι Mέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Alpine Tourism School από το 1995 μέχρι σήμερα.

Το 2008, αποφοίτησε από το PDP προγράμματος του New York Cornell University.

Όντας Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος βρίσκεται στους κόλπους της οικογενειακής επιχείρησης από το 1995. Αιχμή της δράσης του αποτελεί το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Aldemar, Mare Verde. Το πρόγραμμα ΕΚΕ της εταιρίας βασίζεται ουσιαστικά σε τρεις άξονες: εργαζόμενοι, τοπική κοινωνία και περιβάλλον. Η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η υποστήριξη εκστρατειών κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, αποτελούν επίσης σημαντικές δραστηριότητες του Εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρίας.

Επιπλέον στοιχεία:

Ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος αρθρογραφεί τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά εφημερίδων, μηνιαίων περιοδικών, κλαδικών περιοδικών και περιοδικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε σειρά σημαντικών δρώμενων - εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή του στο Πάνελ Τουρισμού στα πλαίσια του «Πανοράματος Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας», που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 31.10.08 – 02.11.08 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Με βάση την αποτελεσματική του διαχείριση και την ουσιαστική του δέσμευση στην ποιότητα, σήμερα η Aldemar αριθμεί μια σειρά από βραβεία στο portfolio της, τα οποία έχουν δοθεί τόσο από παγκόσμιους και τοπικούς φορείς, όσο και από το σύνολο των tour operators του τουρισμού. Χαρακτηριστικότερα είναι τα εξής: World Travel Awards, Condé Nast Traveller, Blue Flag, Ermis Awards, κλπ.

Βερνίκος Γεώργιος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) - Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά στα πανεπιστήμια Αθηνών και Λονδίνου. Είναι Πρόεδρος της Vernicos Yachts, εταιρίας που ιδρύθηκε το 1975. Είναι διοικητικό μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Μέλος Ολομέλειας της ΟΚΕ και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Είναι Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.

Το 1990 συνίδρυσε το ελληνικό γραφείο της Greenpeace, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Στις 19 Οκτωβρίου 2015 εξελέγη Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.).

Προσωπική ιστοσελίδα του Γεώργιου Βερνίκου

Κοκκώσης Χάρης Καθηγητής Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

O Χάρης Κοκκώσης είναι κάτοχος διπλώµατος Αρχιτέκτονα - Μηχανικού (ΕΜΠ), Μάστερ Πολεοδοµίας από το Πολιτειακό Πολυτεχνείο Καλιφόρνιας (ΗΠΑ) και  διδακτορικού στην Πολεοδοµία - Χωροταξία από το Πανεπιστήµιο Κορνέλλ (ΗΠΑ). Έχει πλούσιο διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό - ερευνητικό έργο σε θέµατα σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης, βιώσιµης ανάπτυξης και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Έχει διευθύνει και συµµετάσχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράµµατα στα θέµατα ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης στην ανάπτυξη, τουρισµό, χωροταξία, περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασµό. Από το 2002 είναι καθηγητής Πολεοδοµίας - Χωροταξίας στο Tτµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Έχει διδάξει σε πολλά ευρωπαϊκά και άλλα ξένα πανεπιστήµια. Είναι σύµβουλος σε πολλούς διεθνείς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, World Bank, FAO, UNEP, κλπ) σε θέµατα σχεδιασµού για τουρισµό, χωροταξίας και περιβάλλοντος, διαχείρισης παράκτιων περιοχών, νησιωτικής ανάπτυξης µε αποστολές σε Μεσογειακές και Αφρικανικές χώρες (Αλβανία, Κροατία, Σλοβενία, Κύπρο, Τυνησία, Μαρόκο, Συρία, Κένυα, Τανζανία, Κοµόρες, κλπ). Έχει συγγράψει αυτόνοµα ή σε συνεργασία 12 βιβλία και περισσότερα από 50 επιστηµονικά άρθρα σε διεθνώς αναγνωρισµένα περιοδικά και βιβλία σε θέµατα τουρισµού, βιώσιµης ανάπτυξης, χωροταξίας και περιβάλλοντος, νησιώτικης ανάπτυξης, κλπ. Επιπλέον έχει ένα µεγάλο αριθµό παρουσιάσεων και δηµοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός, Χωροταξία, Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Τουρισμός και Περιβάλλον και Νησιωτική Ανάπτυξη.

Παραβάντης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ο Ιωάννης Αθ. Παραβάντης είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc.) σε Μεταφορές και διδακτορικό (Ph.D.) σε ενέργεια και περιβάλλον αμφότερα από το Northwestern University. Στην επαγγελματική του καριέρα πριν από την ένταξή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, επέβλεψε τη σύνταξη άνω των 40 Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κυρίως μεγάλων έργων και ήταν μέλος της ομάδας διαχείρισης έργου για την ανακαίνιση της υποδομών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στο Πανεπιστήμιο, ο Δρ. Παραβάντης είναι λάτρης της διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και απολαμβάνει την πρόκληση της επίβλεψης μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών (επί του παρόντος επιβλέπει 3 υποψηφίους διδάκτορες). Στην έρευνά του, στην οποία έχουν γίνει περίπου 200 αναφορές, ο Δρ. Παραβάντης χρησιμοποιεί προηγμένες ποσοτικές μεθόδους (όπως πολυμεταβλητή στατιστική, οικονομετρικά μοντέλα, πρόβλεψη χρονοσειρών, θεωρία παιγνίων και προσομοίωση σε υπολογιστή), προκειμένου να αναλύσει τις παγκόσμιες επιπτώσεις ενεργειακών συστημάτων (όπως αυτά στους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων), στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διακρατική συνεργασία και τον ανταγωνισμό ("coopetition"). Τέλος, ο Δρ. Παραβάντης είναι τακτικός κριτής σε περιοδικά όπως Energy and Buildings καθώς και International Journal of Contemporary Hospitality Management.

Προσωπική ιστοσελίδα του Ιωάννη Παραβάντη

Σπιλάνης Ιωάννης Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σπουδές:
Doctorat de 3eme cycle, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1985
D.E.A. "Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές", Πανεπιστημιακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Ερευνών, C.U.R.E.I., Grenoble  Γαλλίας, 1981
Maitrise en Sciences Economiques, Ειδίκευση: Ευρωπαϊκή και Διεθνής Οικονομία, Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών, Grenoble Γαλλίας, 1980
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, 1979

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Περιφερειακή τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός, ανάπτυξη και σχεδιασμός νησιωτικών Οικοσυστημάτων, ανάπτυξη και περιβάλλον, Αειφόρος ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός.

Σταματόπουλος Χάρης Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, Μέλος ΕΜΕΚΑ

Είναι οικονομολόγος με διδακτορικό πτυχίο από το London School of Economics. Από τον Μάιο του 2011 είναι μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος και από τον Αύγουστο 2011 Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΙΑΣ ΑΕ. Από τον Δεκέμβριο του 2009 και μέχρι τον Μάρτιο του 2011 ήταν Πρόεδρος των Δ.Σ. ΟΠΑΠ ΑΕ, ΟΠΑΠ Sports Ltd και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd. Από τον Αύγουστο του 1999 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Προηγουμένως, από το 1996 και μέχρι το 2001 υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας από το 1996 έως το 1999 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιονικής Ξενοδοχειακής. Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. (1995-1996), Πρόεδρος της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ και της Ε.Δ.Ε.Χ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης (1995-1996). Εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορίου (1987-1989) και ως Ειδικός Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983-1985). Εργάστηκε επί σειρά ετών (1981-1995) ως στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Συναλλάγματος. Τέλος, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ (1985-1987), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1994-1996) και του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.ΚΕ) (1996-1998).

Τσάρτας Πάρις Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Δρ. Πάρις Α. Τσάρτας είναι Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2001-2003 και 2007-2009), μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2000-2003 και 2005-2010), Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (2002-2009) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδάσκει μαθήματα Τουρισμού στο προπτυχιακό τμήμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού». Διετέλεσε Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΤΕ 51 και Διδάσκων (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό του Τουρισμού του ΕΑΠ (2000-2010). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2007-σήμερα) και έχει διδάξει στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (2004-2008). Είναι ενεργό μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 1996 και του Συλλόγου Διδασκόντων από το 1997.

Ο Δρ. Τσάρτας έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Φιλοξενίας και Διοίκησης Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Λεμεσού, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1995-1997), στο ΑΤΕΙ Αθηνών (1996-1999) καθώς και σε Οργανισμούς που συνδέονται με τον Τουρισμό (ΕΟΤ, ΞΕΕ, HAPCO, HATTA, ΕΕΤΑΑ, ΣΕΤΕ κ.ά., από το 1995 έως σήμερα).  Υπήρξε Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) κατά την περίοδο 1985-1999, μέλος του ΔΣ του ΕΚΚΕ (1997-1999) και από το 1988 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Τουρισμού.

Είναι επίσης ενεργό μέλος επιστημονικών σωματείων και συλλόγων, κριτής και σύμβουλος σύνταξης σε επιστημονικά περιοδικά του τουρισμού, καθώς και εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS - An International Multidisciplinary Journal of Tourism.  Έχει σημαντικό ερευνητικό και μελετητικό έργο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και επιστημονικά άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αρθρογραφία και τα βιβλία που έχει γράψει άπτονται πολλών πεδίων του Τουρισμού και της Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως η Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, η Τουριστική Εκπαίδευση, ο Τουριστικός Σχεδιασμός και οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Ζαχαράτος Γεράσιμος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων

Ο Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος είναι Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

Διετέλεσε επιστημονικός ερευνητής στο Κ.Ε.Π.Ε., και καθηγητής στο Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης υπήρξε καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Μ.Π.Σ. (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών), "Σχεδιασμός Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού" του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Έχει συνεργαστεί με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Η αρθρογραφία και τα βιβλία που έχει εκδώσει άπτονται όλων των χώρων της προβληματικής του διεθνούς και του ελληνικού τουρισμού.

Σχετικές ομιλίες

Το μέλλον της ελιάς, η ελιά του μέλλοντος 02:43:33

Απρ 28, 2015

Το μέλλον της ελιάς, η ελιά του μέλλοντος

Bervillé André Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη Angles Stéphane Ζερεφός Χρήστος Καραμάνος Ανδρέας Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος Τριχοπούλου Αντωνία Μαμαλάκης Ηλίας Βασιλόπουλος Περικλής Gruszow Sylvie

Γλώσσα: Ελληνική, Γαλλική

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες 01:23:54

Σεπ 18, 2019

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες

Χατζηδάκης Κωστής Μητράκος Θεόδωρος Καρρά Λυδία Καράμπελα Χριστίνα Κοκιόπουλος Βασίλης Αντωνακάκη Θεοδώρα

Γλώσσα: Ελληνική

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της 2ης Πανελλαδικής Έρευνας για την αντίληψη και στάση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες 01:07:08

Μαρ 31, 2023

Παρουσίαση αποτελεσμάτων της 2ης Πανελλαδικής Έρευνας για την αντίληψη και στάση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες

Στουρνάρας Γιάννης Αμυράς Γιώργος Καρρά Λυδία Ζομπανάκης Ανδρέας Καράμπελα Χριστίνα Ζόμπολα Δανάη Αρσένης Σπύρος

Γλώσσα: Ελληνική