Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης - Εναρκτήριες ομιλίες

Προβόπουλος Γεώργιος, Λιάσκος Αναστάσιος

9 Ιουλίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17:50 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1373

Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνική; οικονομίας, λόγω της υψηλής συμμετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας και της ακόμα υψηλότερη; στην απασχόληση (16% και 19% αντίστοιχα για το 2010, συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων επιδράσεων). Ο ρόλος του τουρισμού στην αντιστάθμιση μεγάλου μέρους του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας είναι σημαντικός. Αυτό ισχύει ιδίως για την περίοδο έως το 2008, καθώς τα τελευταία χρόνια το εμπορικό έλλειμμα μειώνεται συνεχώς αφενός λόγω της ύφεσης (μείωση εισαγωγών) και αφετέρου λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (αύξηση εξαγωγών). Από την άλλη μεριά, όμως, ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, με κυριότερα τον εποχικό και γεωγραφικό συγκεντρωτισμό του προσφερόμενου προϊόντος και την πολύ αργή προσαρμογή στις νέες συνθήκες, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και του περιφερειακού ανταγωνισμού.

Δυο πρόσφατες μελέτες («Ελληνικός Τουρισμός 2020», ΣΕΤΕ και «Greece 10 Years Ahead», McΚinsey&Company) αναδεικνύουν επίσης τη σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος καθώς και τη γεωγραφική και εποχική συγκέντρωση της ζήτησης. Και οι δυο μελέτες διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις (βελτίωση υποδομών, αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σύνδεση με άλλους κλάδους όπως η υγεία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός).

Με την Έκθεση της ΕΜΕΚΑ ενισχύεται το κύριο συμπέρασμα των δυο άλλων μελετών, ότι δηλαδή απαιτείται άμεσα η ανάληψη σημαντικών δράσεων για τον επαναπροσδιορισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρότι η κλιματική αλλαγή δεν θα έχει σημαντική αρνητική επίπτωση κατά μέσο όρο, γεωγραφικά και εποχικά στον Ελληνικό χώρο, θα έχει σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της μικρή; τουριστικής περιόδου και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ελλάδος που συγκεντρώνουν το μεγάλο μέρος της τουριστικής ζήτησης. Επομένως, η κλιματική αλλαγή θα έχει αρνητικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα προς το τέλος του αιώνα, εάν δεν αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή η γεωγραφική και η εποχική συγκέντρωση του τουριστικού προϊόντος.

Στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ εξετάστηκαν οι επιπτώσεις της κλιματική; αλλαγής στη ζήτηση και στο κόστος λειτουργίας των τουριστικών μονάδων, χρησιμοποιώντας τον δείκτη τουριστικής ευφορίας (Τourism Climate Index - TCI). Ο TCI συνδυάζει κλιματικές μεταβλητές, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία κ.λπ., σε έναν ενιαίο δείκτη, σχεδιασμένο να αποτιμά την καταλληλότητα των κλιματικών συνθηκών κάποιας περιοχής, ώστε να υποστηρίζονται υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας; τις εκτιμήσεις των κλιματικών δεδομένων της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ), υπολογίστηκε ο TCI ανά δεκαετία, για το χρονικό διάστημα 2010-2100, ανά εποχή, για όλη την επικράτεια και κατά γεωγραφική περιφέρεια. Νέοι δείκτες μελετώνται από το ΚΕΦΑΚ οι οποίοι θα φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι για το ζήτημα της προσαρμογής.

Από την ανάλυση των δεδομένων σε ετήσια βάση και σε επίπεδο επικράτειας προκύπτει ότι μετά από μια μικρή κάμψη κατά τις πρώτες τρεις δεκαετίες οι αφίξεις αυξάνονται σημαντικά. Δυστυχώς, η ανάλυση των δεδομένων σε εποχικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύει ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι παραπλανητικά, καθώς; οι κύριοι τουριστικοί προορισμοί της χώρας θα υποστούν σημαντικές μείωσεις στις αφίξεις κατά τους καλοκαιρινού; μήνες, περίοδο κορύφωσης της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος.

Οι αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρονται στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ μπορεί να μετριαστούν ή ακόμη και να ανατραπούν, καθώς οι δείκτες τουριστικής ευφορίας βελτιώνονται σημαντικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στην περίπτωση της Κρήτης, η βελτίωση του δείκτη, κατά τις δυο αυτές εποχές, είναι ικανή να ανατρέψει τις ζημίες του καλοκαιριού της δεκαετίας 2091-2100, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων κατά €200 εκατ. σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα στην περίπτωση των Δωδεκανήσων η μείωση των εσόδων περιορίζεται στα €150 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα θετικά αυτά-αποτελέσματα βασίζονται στην-υπόθεση-ότι θα-πραγματοποοιθούν οι αναμενόμενες αφίξεις τουριστών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί τη συμβολή θεσμικών παραγόντων οι οποίοι περιορίζουν το χρόνο άφιξης των τουριστών κατά κύριο λόγο στους καλοκαιρινούς μήνες (σχολικές διακοπές, άδειες εργαζομένων) και οι οποίοι συνδιαμορφώνουν, από κοινού με το κατάλληλο κλίμα, τα μεγέθη και την εποχικότητα των αφίξεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται αφενός ο εντοπισμός νέων στοχευμένων τουριστικών αγορών (συνταξιούχοι, αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, ιατρικός τουρισμός, επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός) οι οποίες δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς και, αφετέρου η επανατοποθέτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος; στην αντίληψη των καταναλωτών-τουριστών καθώς και, το κυριότερο, των διεθνών τουριστικών πρακτόρων.

Παρότι η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος δεν επέτρεψε, στην Έκθεση της ΕΜΕΚΑ, την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισμό, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών με σκοπό τη μείωση της εποχικότητας και τη διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να επιτευχθούν με τη συνεργασία της πολιτείας και των εκπροσώπων του κλάδου μέσα από το μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό του ελληνικού τουρισμού. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των περιοχών της χώρας που παραμένουν ανεκμετάλλευτες, να προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση νέων στοχευμένων ομάδων τουριστών και να ληφθούν μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος λειτουργίας των τουριστικών μονάδων.

Προβόπουλος Γεώργιος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 1950. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Master of Arts στα Οικονομικά από το University of Essex. Το 1977 ολοκληρώνει Διδακτορικό (Ph.D.) στα Οικονομικά στο University of Essex.

Επαγγελματική απασχόληση:

Μάρτιος 1979 - Σεπτέμβριος 2007 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σεπτέμβριος 1989 - Σεπτέμβριος 1990 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ

Ιούλιος 1989 - Νοέμβριος 1989 & Απρίλιος 1990 - Οκτώβριος 1990 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) και μέλος μέχρι τον Δεκέμβριο 1992

Οκτώβριος 1990 - Νοέμβριος 1993 
Υποδιοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Δεκέμβριος 1993 - Αύγουστος 1997 
Γενικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Ιανούαριος 1994 - Μάρτιος 2004 
Οικονομικός Σύμβουλος, Alpha Bank

Μάρτιος 2004 - Αύγουστος 2006 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Emporiki Bank

Οκτώβριος 2006 - Μάιος 2008 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Τράπεζα Πειραιώς

Οκτώβριος 2007 - Μάιος 2008 
Πρόεδρος Δ.Σ. των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία και Αίγυπτο

Από τις 20 Ιουνίου 2008 
Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές:

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (11.12.2007 - 21.5.2008)
Μέλος της Νομισματικής Επιτροπής (Monetary Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οκτώβριος 1990 - Νοέμβριος 1993)
Αναπληρωτής Διοικητής (Alternate Governor) στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) για την Ελλάδα (Οκτώβριος 1990 - Νοέμβριος 1993)
Συμμετοχή στην υπό τον καθηγητή Α. Αγγελόπουλο Επιτροπή που συνέταξε την Έκθεση για τη Σταθεροποίηση και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας (Απρίλιος 1990), με εντολή του Πρωθυπουργού της Οικουμενικής Κυβέρνησης καθηγητή Ξ. Ζολώτα
Πρόεδρος της Επιτροπής για τη μελέτη και εφαρμογή του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Πρόεδρος της Επιτροπής που συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο 1989 για την αναμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος
Πρόεδρος της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ (Οκτώβριος 2006 - Μάιος 2008)
Πρόεδρος της Πειραιώς Real Estate (Δεκέμβριος 2006 - Μάιος 2008)
Πρόεδρος της Μarathon Banking Corporation (Οκτώβριος 2007 - Μάιος 2008)
Πρόεδρος της Marathon National Bank of New York (Οκτώβριο 2007 - Μάιος 2008)
Πρόεδρος Δ.Σ. της Alpha Επενδύσεων (Νοέμβριος 2000 - Ιούλιος 2003 που η εταιρεία απορροφήθηκε από την Alpha Bank)
Πρόεδρος Δ.Σ. της Alpha Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Νοέμβριος 2000 - Μάρτιος 2004)
Πρόεδρος Δ.Σ. της ICAP (Μάρτιος 2000 - Ιούνιος 2005)
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Ιανουάριος 1992 - Νοέμβριος 1993)
Μέλος Δ.Σ. της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ (Μάρτιος 1996 - Μάρτιος 2004)
Μέλος Δ.Σ. του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 1998 - Μάιος 2006)
Μέλος Δ.Σ. του ΕΛΚΕ (Μάιος 1999 - Μάρτιος 2004)
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο 2001 από τον Υπουργό Οικονομικών (επιτροπή Γεωργακόπουλου)
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και Εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (5.5.2004 - 24.8.2006)

Υποτροφίες:

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών λόγω επιδόσεων
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος (1974-77)

Βραβεία:

Ακαδημία Αθηνών, Βραβείο Τάξης των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, στην πανηγυρική συνεδρία της 30ης Δεκεμβρίου 2003 (για το βιβλίο με τίτλο «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος», από κοινού με τον Π. Καπόπουλο).

Λιάσκος Αναστάσιος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Τουρισμού

Γεννήθηκε το 1957 στο Κοντοδεσπότι του Δήμου Μεσσαπίων, του Νομού Ευβοίας. Το 1980 αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπλήρωσε τις Στρατιωτικές του υποχρεώσεις υπηρετώντας την Πολεμική Αεροπορία την περίοδο 1977 - 1979. Παντρεύτηκε την Αικατερίνη Λιάσκου και απέκτησε δύο παιδιά τη Μαριάννα και το Γιάννη. Από τα φοιτητικά του χρόνια είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ.

Η τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί το εφαλτήριο ενασχόλησης με τα κοινά. Υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Λιοσίων το 1986, Νομάρχης Σερρών στην περίοδο 1989 - 1993. Εργάζεται ως οικονομολόγος εκπονώντας οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το 2000 εκλέγεται πρώτος Βουλευτής Ευβοίας με τη ΝΔ και εκλέγεται υπεύθυνος Τομεάρχης του Τομέα Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέλος της Διακομματικής Επιτροπής φιλίας με κοινοβούλια άλλων χωρών και έχει προταθεί για την θέση του Αντιπροέδρου στην ομάδα φιλίας της Αιγύπτου, στο διακομματικό προεδρείο. Έχει οριστεί από τη ΝΔ ως εκπρόσωπός της στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής, έργο της οποίας είναι η προετοιμασία των ιστορικών εκθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (Επανάσταση 1821, Βαλκανικοί Πόλεμοι). Δραστηριοποιείται έντονα σε ότι έχει σχέση με την Τέχνη και γενικότερα τον Πολιτισμό (διοργανωτής ιστορικών εκθέσεων, ιδρυτικό μέλος συλλόγων κλπ.).

Το 2004 επανεκλέγεται πρώτος Βουλευτής Ευβοίας με την Νέα Δημοκρατία και ορίζεται Υφυπουργός στο Υπουργείο Τουρισμού. Λατρεύει την ιστορία και την Παράδοση, τομείς με τους οποίους ασχολείται από μικρός. Αποκορύφωμα αυτής της ενασχόλησης, είναι η δημιουργία στο Κοντοδεσπότι Δήμου Μεσσαπίων Ευβοίας, του μοναδικού στο είδος του στην Εύβοια, αλλά και ενός από τα καλύτερα στην Ελλάδα, Ιστορικού Μουσείου του, τα εκθέματα του οποίου (όπλα εποχής , στολές, κράνη, ξίφη, ξιφολόγχες, παράσημα, μετάλλια, εφημερίδες, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό) απεικονίζουν τη νεότερη ιστορία μας (Επανάσταση του 1821, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α και Β Παγκόσμιος Πόλεμος). Επίσης, συνέγραψε Ιστορικό βιβλίο του οποίου επίκειται η έκδοση. Κατά την διάρκεια της θητείας του ως Νομάρχης Σερρών, εξέδωσε το βιβλίο ''Νομός Σερρών-Πρόσκληση Γνωριμίας '' με περιεχόμενο την ιστορική και λαογραφική εξέλιξη του Νομού Σερρών από την περίοδο των μυθικών χρόνων. Ασχολείται με τον αθλητισμό και τα σπορ ιδιαίτερα με την σκοποβολή και είναι επίτιμος Πρόεδρος των Σκοπευτικών Ομίλων Ευβοίας και Σερρών.

Σχετικές ομιλίες

Πολιτικές και θεσμοί προσαρμογής του κλάδου του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή 95:17

Ιουλ 09, 2013

Πολιτικές και θεσμοί προσαρμογής του κλάδου του τουρισμού στην κλιματική αλλαγή

Αγγελόπουλος Αλέξανδρος Βερνίκος Γεώργιος Κοκκώσης Χάρης Παραβάντης Ιωάννης Σπιλάνης Ιωάννης Σταματόπουλος Χάρης Τσάρτας Πάρις Ζαχαράτος Γεράσιμος

Γλώσσα: Ελληνική

Το μέλλον της ελιάς, η ελιά του μέλλοντος 02:43:33

Απρ 28, 2015

Το μέλλον της ελιάς, η ελιά του μέλλοντος

Bervillé André Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη Angles Stéphane Ζερεφός Χρήστος Καραμάνος Ανδρέας Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος Τριχοπούλου Αντωνία Μαμαλάκης Ηλίας Βασιλόπουλος Περικλής Gruszow Sylvie

Γλώσσα: Ελληνική, Γαλλική

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες 01:23:54

Σεπ 18, 2019

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής έρευνας για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες

Χατζηδάκης Κωστής Μητράκος Θεόδωρος Καρρά Λυδία Καράμπελα Χριστίνα Κοκιόπουλος Βασίλης Αντωνακάκη Θεοδώρα

Γλώσσα: Ελληνική

Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση γνώσης και εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καλωσόρισμα και εισαγωγή 31:29

Νοε 21, 2013

Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση γνώσης και εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καλωσόρισμα και εισαγωγή

Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη Παπαδημητρίου - Τσάτσου Άννα Ekstrom Monica Μπασακάλη Κατερίνα

Γλώσσα: Ελληνική