Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Γλωσσική Τεχνολογία για Άτομα με Αναπηρία και Ηλικιωμένους

Κουρουπέτρογλου Γεώργιος

12 Νοεμβρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1597
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ομιλία αυτή έγινε στο πλαίσιο της ενότητας «Ελληνική Γλώσσα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά» του Συνεδρίου με τίτλο «Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά», το οποίο διοργανώθηκε από τα Γραφεία Αθηνών και Λευκωσίας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον  Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής. Το συνέδριο αφορούσε το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο της συγκρότησης και της λειτουργίας της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, μιας από τις εμβληματικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014-2019.
 
Μετά από μια γενική εισαγωγή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ταάτομα με αναπηρία όσον αφορά την ανάγνωση έντυπου υλικού (και κατ’ επέκταση και ηλεκτρονικού περιεχομένου) λόγω οπτικής, φυσικής ή γνωσιακής ανικανότητας, ο ομιλητής αναφέρθηκε στην ανάγκη σχεδιασμού ψηφιακών συστημάτων με τρόπο που να εξυπηρετούν και τα άτομα με αναπηρία. Στη συνέχεια περιέγραψε διάφορα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε αναπηρίες διάφορων τύπων (αναπηρία δεξιοτήτων άνω άκρων, αναπηρία μετακίνησης, τύφλωση, κώφωση και βαρυκοΐα). Αναφέρθηκε τέλος και στην οικονομική διάσταση των ψηφιακών εργαλείων για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Ιστοσελίδα του Γραφείου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κουρουπέτρογλου Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
,O Γιώργος Κουρουπέτρογλου είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και επικεφαλής της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε: Τεχνολογίες Πρόσβασης, Συστήματα Ομιλίας για Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής, Voice Web, Voice Agents, Ανάλυση και Σύνθεση Ομιλίας και Τραγουδιού, Συστήματα και Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας, Πληροφοριακά Συστήματα/Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ηλικιωμένους, Εικονικά Μουσικά Όργανα, Ανάλυση Βυζαντινής Ψαλμωδίας, Διεπαφές Χρήστη Βασισμένες στις Χειρονομίες και Πληροφοριακά Συστήματα για Αλληλεπιδραστική Μάθηση. Συμμετείχε ενεργά σε ένα σημαντικό αριθμό χρηματοδοτημένων ερευνητικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εθνικών. Υπήρξε επίσης κριτής/αξιολογητής και μέλος ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διδάσκει τα μαθήματα «Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας», «Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη», «Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής-Τεχνολογίες Φωνής», «Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Παγκόσμιου Ιστού», «Συστήματα Επεξεργασίας Σήματος σε Πραγματικό Χρόνο» και «Διασύνδεση Υπολογιστή με τον Αναλογικό Κόσμο».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
G. Kouroupetroglou (ed): “AssistiveTechnologiesandComputerAccessforMotorDisabilities“, IGIGlobal, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 9781466644380 (351 pages)
 
G. Kouroupetroglou (ed): “DisabilityInformaticsandWebAccessibilityforMotorLimitations“, IGIGlobal, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 978-1466644427 (443 pages)
 
K. Fellbaum and G. Kouroupetroglou: "Principles of Electronic Speech Processing with Applications for People with Disabilities", Journal Technology and Disability, Vol. 20, No 2, pp 55-85, 2008
 
D. Freitas and G. Kouroupetroglou: "Speech Technologies for Blind and Low Vision Persons", Journal Technology and Disability, Vol. 20, No 2, pp 135-156, 2008
 
A. Pino and G. Kouroupetroglou "ITHACA: An Open Source Framework for Building Component-based Augmentative and Alternative Communication Applications", ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS), Vol.2, issue 4, pp. 14.1-14.30, 2010
 
G. Kouroupetroglou: “Acoustic Mapping of Visual Text Signals through Advanced Text-to-Speech: the Case of Font Size”, WSEAS Transactions on Computers, Vol. 14, pp. 559-569, 2015.
 
Γ.  Κουρουπέτρογλου και Ε. Φλωριάς: "Επιστημονικά Σύμβολα κατά Βraille στον Ελληνικό Χώρο-Εφαρμογή σε Συστήματα Πληροφορίες για Τυφλούς", έκδοση Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Αθήνα 2003, ISBN 960-87918-0-4
 
Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: «Εναλλακτική και Επαυξητική Διαπροσωπική Επικοινωνία Ατόμων με Αναπηρία», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2001
 
Γ. Κουρουπέτρογλου και Σ. Λιάλιου: «Συμβολικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαπροσωπικής Επικοινωνίας», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2000
 
Γ. Κουρουπέτρογλου “Σύστημα Εναλλακτικής Επικοινωνίας BLISS - Εγχειρίδιο Χρήσης”, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2000
 
AlexandrosPino: “AugmentativeandAlternativeCommunicationSystemsfortheMotorDisabled”, chapterinthebook
 
G. Kouroupetroglou (ed) “Disability Informatics and Web Accessibility for Motor Limitations” , pp. 105-152, IGIGlobal, Hershey, Pennsylvania (USA), 2013, ISBN13: 978-1466644427

Σχετικές ομιλίες