Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Επιτεύγματα και ελλείψεις στην εφαρμογή της ΟΠΥ και προσδοκίες από τα 2α Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Horváth Balázs

26 Ιανουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21:34 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 556
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ολοκληρώνουν μια προσπάθεια εστιασμένη στην προώθηση μιας νέας, συμμετοχικής κουλτούρας για το αστικό και ημιαστικό νερό, το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και με αφορμή την ολοκλήρωσή του, διοργανώθηκε Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη» στις 26 & 27 Ιανουαρίου 2016, στο χώρο «The HUB Events» στην Αθήνα.

Με βασικό άξονα την Ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού, το Συνέδριο αφενός παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από την υλοποίηση του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, και αφετέρου προσεγγίζει τα ευρύτερα θέματα βιώσιμης διαχείρισης του αστικού νερού σε πολιτικό, τεχνολογικό και επικοινωνιακό επίπεδο προτείνοντας παράλληλα καλές πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Για το σκοπό αυτό στο Συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμικών φορέων, αρμόδιων υπουργείων, επιχειρήσεων ύδρευσης, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εταιριών κ.λπ. από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η διαμορφωθείσα ατζέντα περιλαμβάνει πολιτικά ζητήματα και θέματα ορθής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και τεχνικά θέματα και ζητήματα διαχείρισης του νερού των πόλεων.

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης ενότητας του συνεδρίου με τίτλο "Ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων". Ο κ. Balazs Horvath, Επιστημονικός Συνεργάτης Πολιτικής για την Προστασία Υδάτων και Εδάφους στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), αναφέρθηκε στο 2015 ως ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαχείριση κατά λεκάνη απορροής ποταμού στην Ευρώπη, καθώς στη διάρκειά του θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί η καλή κατάσταση όλων των Ευρωπαϊκών υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ., στόχο τον οποίο κάποια Κράτη-Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δεν κατάφεραν να επιτύχουν. Ο κ. Horvath τόνισε ότι, παρά την αδυναμία κάποιων χωρών να ευθυγραμμιστούν έστω και με τις βασικές κατευθύνσεις της, η Οδηγία Πλαίσιο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης του Νερού, που τη διασυνδέει με άλλους παραγωγικούς τομείς, αλλά και με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Horváth Balázs Επιστημονικός Συνεργάτης Πολιτικής για την Προστασία Υδάτων και Εδάφους, Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ)

O Balázs Horváth εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος από το 2015. Προηγουμένως εργαζόταν επί επτά χρόνια στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε αναμειχθεί στη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών σχετικών με τη ρύπανση του νερού, τις εκπομπές στο νερό, την υποβολή εκθέσεων που σχετίζονται με το νερό και τις ολοκληρωμένες αξιολογήσεις των υδάτων, καθώς και με τη διαχείριση των υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Δούναβη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πριν την ένταξή του στην Επιτροπή είχε εργαστεί έξι χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Νερού της Ουγγαρίας, στις βιομηχανικές εκπομπές, και τέσσερα χρόνια σε περιφερειακές αρχές της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων.

Σχετικές ομιλίες

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού -  Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες 64:22

Ιαν 26, 2016

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικού Νερού - Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών στην Ευρώπη. Εναρκτήριες ομιλίες

Τσιρώνης Ιωάννης Γκανούλης Ιάκωβος JØrgensen Roger Βλαστός Δημήτρης Ιωαννίδης Λευτέρης Μαρινάκης Γεώργιος Παπαδάκης Νίκος Κουκιάσας Ευάγγελος Γαρουφαλιά Χριστίνα

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική