Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 1η Θεματική Ενότητα (Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων - Δημόσια Διοίκηση)

Φίρμπας Ιωάννης, Κορπάκης Δημήτρης, Φωτάκης Κώστας, Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος, Τσακανίκας Άγγελος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Καρζής Φοίβος

4 Απριλίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 66:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1986
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ο σχεδιασμός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναδεικνύεται στην παρούσα οικονομική συγκυρία σε υψηλή προτεραιότητα όλων. Σημαντικό συστατικό στοιχείο των διαδικασιών σχεδιασμού αποτελεί αναμφίβολα η ενεργός συνεργασία του συνόλου των αρμοδίων φορέων χάραξης τομεακής και Περιφερειακής πολιτικής και βέβαια των τοπικών φορέων, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, των ΜΚΟ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού έχουν ξεκινήσει επίσημα εδώ και ένα χρόνο περίπου, και τα αποτελέσματα του διαλόγου, των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας έχουν φτάσει πλέον σε ένα πρώτο ώριμο στάδιο.

Στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων διαδικασιών, έλαβε χώρα το 1ο  Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet).

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν κυρίως οι Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020. Αναλυτικότερα, στην πρώτη ειδική θεματική ενότητα με τον τίτλο "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης" την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Φοίβος Καρζής, οι εισηγητές καταπιάστηκαν με τα εξής θέματα:

Φίρμπας Ιωάννης"Σύντομη αναφορά στη συνολική στρατηγική της ενότητας"
Κορπάκης Δημήτρης"Σύντομη παρουσίαση θέσεων της ΕΕ για τη θεματική ενότητα"
Φωτάκης Κώστας"Σύντομη αναφορά για την «Ενίσχυση της έρευνας της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»"
Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος"Σύντομη αναφορά για την «Ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης καθώς και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»"
Τσακανίκας Άγγελος"Σύντομη αναφορά για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»"
Μιχαηλίδης Γεώργιος"Σύντομη αναφορά για τη χωρική διάσταση του προγραμματισμού".

Φίρμπας Ιωάννης Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Κορπάκης Δημήτρης Head of Unit: Regional Dimension of Innovation and Links with Cohesion Policy, Directorate-General of Research and Innovation

Ο Δημήτρης Κορπάκης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Πολεοδομία – Χωροταξία στο Παρίσι (Université de Paris VIII- Institut d’Urbanisme de l’Académie de Paris ; Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et Institut de Géographie – Paris I -Panthéon, Sorbonne) όπου και πήρε το Διδακτορικό του.

Με συνολική εμπειρία 30 ετών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε για 10 χρόνια ως εμπειρογνώμονας στις υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν τον διαγωνισμό που τον έφερε στις τάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Εργάστηκε κατ’ αρχήν σε θέματα εκπαίδευσης πριν καταλήξει στον τομέα της πολιτικής της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, πρώτα μέσα από το πρόγραμμα ESPRIT (European Strategic Programme for Research in Information Technologies), και στη συνέχεια στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (που πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα σχεδιασμού επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και με θέματα εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομίας ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

Με προσωπικές παρεμβάσεις σε πολλά θέματα πολιτικής (όπως λ.χ. τη σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική διαχείριση και άσκηση του επιστημονικού έργου (e-Science), την ίδρυση και διαχείριση ενός Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Συμβουλευτικού Σώματος Υψηλού Επιπέδου (European Research Advisory Board (EURAB)), τη θέσπιση του προγράμματος «Περιφέρειες της Γνώσης» (Regions of Knowledge), και τον συντονισμό μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τις επιπτώσεις της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση), το 2006 ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού στη Διεύθυνση για την Επιστήμη, την Οικονομία και Κοινωνία της ΓΔ Έρευνας, με αντικείμενο τα προγράμματα έρευνας για τις «Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες του Ανθρώπου» καθώς και το πρόγραμμα «Η Επιστήμη στην Κοινωνία».

Από τον Ιανουάριο 2011 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος με ευθύνη για την Περιφερειακή Διάσταση της Καινοτομίας (RTD-C5) (Directorate for Research and Innovation; Directorate General for Research and Innovation), που διαχειρίζεται τα προγράμματα «Περιφέρειες της Γνώσης» και «Eρευνητικό Δυναμικό» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (2007-2013), και συνδέει την Ευρωπαϊκή πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας με την πολιτική της Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία) με ιδιαίτερο αντικείμενο την ενίσχυση της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Smart Specialisation).

Φωτάκης Κώστας Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας

Ο Κώστας Φωτάκης ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας τον Ιανουάριο του 2015. Από το 2011 ήταν Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ (1997-2013). Είναι Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, εκτέλεσε χρέη Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων από τον Ιούλιο του2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013.

Από το 1990, διευθύνει την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Λέιζερ που λειτουργεί στο ΙΤΕ και περιλαμβάνει 26 επιλεγμένα Εργαστήρια Λέιζερ από χώρες-μέλη της ΕΕ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (1994-97) και μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστημονικής πολιτικής όπως το European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Από το 2010 συμμετέχει στην Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (high level group of experts) που αξιολογεί συνολικά το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογία και διαμορφώνει τις προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020. Επίσης είναι Πρόεδρος στη Συμβουλευτική Ομάδα (Advisory Group) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Ερευνητικές Υποδομές και έχει προεδρεύσει στην Ομάδα Ειδικών (Experts Group) για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στους τομείς της Φωτονικής (Photonics) και Φασματοσκοπίας Λέιζερ, με έμφαση στις εφαρμογές Λέιζερ για την κατεργασία και διάγνωση υλικών. Έχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις και περισσότερες από 7000 αναφορές, κυρίως στον τομέα της Φωτονικής και σχετικών εφαρμογών. Είναι εκδότης ή μετέχει στην εκδοτική ομάδα διαφόρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και είναι συ-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσάρων επιστημονικών βιβλίων παγκόσμιας κυκλοφορίας.

Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» (“Leadership Award”) της Αμερικανικής Εταιρείας Οπτικής (Optical Society of America – OSA) «..για δεκαετή ηγετικό ρόλο, και προσωπική ερευνητική συμβολή στον τομέα των εφαρμογών λέιζερ στη συντήρηση έργων τέχνης και για τον ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση της επιστημονικής αριστείας στα προγράμματα επιστήμης των λέιζερ στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ». Το 2005-6 επελέγη ως Springer Professor στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϋ. Έχει επίσης εκλεγεί ως ισόβιο μέλος και Fellow της OSA και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οπτικής (European Optical Society – EOS). Το 2010 έγινε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας.

Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος Εμπειρογνώμονας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΘΗΝΑ Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
Τσακανίκας Άγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ - Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του  ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου του ερευνητικού και μελετητικού έργου που επιτελείται στο Ίδρυμα, παρέχει ερευνητικές συμβουλές και καθοδηγεί τους ερευνητές του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπόνηση των μελετών. Είναι Υπεύθυνος των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου του Ιδρύματος, ενώ αναλαμβάνει ως επιστημονικός Υπεύθυνος την εκπόνηση εκείνων των ερευνητικών έργων που σχετίζονται ειδικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση των τακτικών μελετών του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και τις τριμηνιαίες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία. Τέλος, μαζί με τον κ. Σ.Ιωαννίδη συνθέτουν την εθνική ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο ερευνητικό consortium του GEM (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας), στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Μιχαηλίδης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καρζής Φοίβος Δημοσιογράφος

Ο Φοίβος Καρζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι δημοσιογράφος. Εργάζεται από το 1985 σε οικονομικές (Κέρδος, Ναυτεμπορική, Κεφάλαιο) και πολιτικές εφημερίδες (Πρώτη, 24 Ώρες, Εξόρμηση, Έθνος της Κυριακής, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής), στον περιοδικό τύπο (Οικονομικός Ταχυδρόμος), σε ραδιοφωνικούς (Flash 96, City 99,5, Αθήνα 984) και τηλεοπτικούς (Star, ΕΡΤ) σταθμούς, ενώ έχει ασχοληθεί και με την διαδικτυακή δημοσιογραφία. Διατέλεσε εκπρόσωπος της προεδρίας του Eurogroup/ECOFIN, κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. το 2003.  Έχει σπουδάσει βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στην Αθήνα και γλωσσολογία στην Αγγλία. Σήμερα αρθρογραφεί στην εφημερίδα Επένδυση και είναι σύμβουλος επικοινωνίας στη Eurobank.

Σχετικές ομιλίες

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης 73:09

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Έναρξη: Ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Υπουργού Ανάπτυξης

Σαμαράς Αντώνης Hahn Johannes Χατζηδάκης Κωστής Βιρβιδάκης Κυριάκος

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση) 59:04

Απρ 04, 2013

1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020: 2η Θεματική Ενότητα (Ανθρώπινο δυναμικό – Κοινωνική ενσωμάτωση)

Παπούλια Σταματία Καραντινός Δημήτρης Μουρίκη Αλίκη Μπαλούρδος Διονύσης Σούλης Σωτήρης Χρυσάκης Μανώλης Νώτης Νεκτάριος

Γλώσσα: Ελληνική

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία 01:44:04

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος Καλογήρου Γιάννης Τσακανίκας Άγγελος Κομνηνός Νίκος Εμμανουηλίδης Παύλος Γιαννακούρου Γεωργία Κορρές Γεώργιος

Γλώσσα: Ελληνική