Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος, Καλογήρου Γιάννης, Τσακανίκας Άγγελος, Κομνηνός Νίκος, Εμμανουηλίδης Παύλος, Γιαννακούρου Γεωργία, Κορρές Γεώργιος

29 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:44:04 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1530

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus, τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η οποία φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας κατά τις απογευματινές ώρες και των δύο ημερών. Πρόκειται για την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής», στην οποία κλήθηκαν να μετάσχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες εισηγητές παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές που προτείνεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη χώρα μας με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, οι ομιλητές ανέπτυξαν τις προτάσεις τους σχετικά με τον πυλώνα «Εκπαίδευση-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Χωροταξία»:

Γιάννης Καλογήρου «Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του»

Άγγελος Τσακανίκας «Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας»

Νίκος Κομνηνός «Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020: Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση»

Παύλος Εμμανουηλίδης «Στρατηγική επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα»

Γεωργία Γιαννακούρου «Επανεξετάζοντας τη χωροταξία σε περίοδο κρίσης: αναγκαιότητα, περιεχόμενο και προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης»

Δρ. Γεώργιος Κορρές «Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα»

Συντονισμός: Νικόλαος Τραυλός

Η ανοιχτή συζήτηση «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής» διοργανώθηκε σε συνέχεια της έκδοσης συλλογικού τόμου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Φεβρουάριος 2014) υπό την επιμέλεια του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Μιχάλη Μασουράκη και του Γενικού Γραμματέα της Καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τα άρθρα του τόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hba.gr

Τραυλός Νικόλαος Καθηγητής, Πρύτανης του ALBA Graduate Business School, Μέλος ΔΣ της ΔΔ-Ε, Πρόεδρος ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Ο Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός είναι Πρύτανης και κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στην Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» στο ALBA Graduate Business School. Έχει διδακτικά και ερευvητικά εvδιαφέρovτα στις περιοχές Χρηματoδότησης Επιχειρήσεωv, Χρηματooικovoμικής Αvάλυσης, Αγoρώv Χρήματoς και Κεφαλαίoυ, Επεvδύσεωv Αξιoγράφωv, Τραπεζικής και Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Έχει διδάξει σε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρoγράμματα (ΜΒΑ, ΜSc και Ph.D.) στo Boston College, στo City University of New York (Baruch College), στo New York University (L. Stern School of Business), στo Παvεπιστήμιo Πειραιώς (1990-1998) και στo ΑLBA Graduate Business School (1992–σήμερα). Στo Παvεπιστήμιo Πειραιώς διετέλεσε Πρόεδρoς τoυ Τμήματoς Χρηματooικovoμικής και Τραπεζικής Διoικητικής (1993-1997) και Διευθυvτής τoυ Μεταπτυχιακoύ Πρoγράμματoς στη Τραπεζική και Χρηματooικovoμική Διoικητική (1997-1998). Επίσης, κατείχε τη θέση του Distinguished Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Cardiff (Cardiff Business School, U.K.) την περίοδο 1998-2007. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009). Επίσης, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 2009 ως το 2012. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΔ-Ε από το 2009, στις δε αρχαιρεσίες του 2012 επανεξελέγη και κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών».

Καλογήρου Γιάννης Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ - Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ

O Γιάννης Καλογήρου είναι Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (2015 – 2019) και πρώην Διευθυντής του Τομέα Ανάλυσης, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2013-2015), επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της διεπιστημονικής ομάδας INFOSTRAG (Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας. Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Συμμετείχε στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας DIME (2005-2012) που ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης και ήταν μέλος της ομάδας διοίκησης και επιστημονικής διεύθυνσης (Scientific and Management Committee) του ολοκληρωμένου μεγάλης κλίμακας ερευνητικού έργου (EU funded FP7 large-scale integrated project (2009-2012) με θέμα τη διασύνδεση της γνώσης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, συμμετείχε σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν συντάκτης (rapporteur) του κειμένου πολιτικής για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Είναι, επίσης, αξιολογητής της DG Research and Innovation ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (2011-2014) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση του ΥΠΕΣ (2010-2011) καθώς και επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΚΕ (2004-2012) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός των παραπάνω, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004), όπου ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη βιομηχανία και την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Τσακανίκας Άγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ - Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του  ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου του ερευνητικού και μελετητικού έργου που επιτελείται στο Ίδρυμα, παρέχει ερευνητικές συμβουλές και καθοδηγεί τους ερευνητές του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπόνηση των μελετών. Είναι Υπεύθυνος των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου του Ιδρύματος, ενώ αναλαμβάνει ως επιστημονικός Υπεύθυνος την εκπόνηση εκείνων των ερευνητικών έργων που σχετίζονται ειδικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση των τακτικών μελετών του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και τις τριμηνιαίες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία. Τέλος, μαζί με τον κ. Σ.Ιωαννίδη συνθέτουν την εθνική ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο ερευνητικό consortium του GEM (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας), στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Κομνηνός Νίκος Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Νίκος Κομνηνός είναι καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και διδακτορικό από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Διδάσκει τα μαθήματα “Μαθησιακές Περιφέρειες”, “Σχεδιασμός Πόλεων Τεχνολογίας”, “Ψηφιακές Πόλεις” και το μεταπτυχιακό σεμινάριο “Ευφυείς Πόλεις: Συστήματα και Περιβάλλον Καινοτομίας”.

Είναι διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας URENIO του ΑΠΘ και επιστημονικώς υπεύθυνος σε περισσότερα από 90 έργα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας (FP), καινοτομίας (CIP), και διαπεριφερειακής συνεργασίας (Interreg, SEE, MED). Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά στα «οικοσυστήματα καινοτομίας» και τις «ευφυείς πόλεις» (ψηφιακό περιβάλλον καινοτομίας, ευφυή clusters και τεχνολογικές συνοικίες, living labs, ευφυή περιβάλλοντα στο μελλοντικό Internet). Για τη δραστηριότητα στην ανταγωνιστική έρευνα τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την έρευνα, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων, περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, και ευφυών πόλεων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καινοτομίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω UNIDO, στην στρατηγική καινοτομίας του ΟΟΣΑ, και στην αξιολόγηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) σε πολλές περιφέρειες της Ε.Ε.

Έχει δημοσιεύσει  πληθώρα άρθρων σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, περιοχών καινοτομίας, και ευφυών πόλεων και δώδεκα βιβλία, μεταξύ των οποίων την τριλογία “Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces” (Routledge, 2002),  “Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks” (Routledge, 2008), “The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies” (Routledge, 2014). Επιμελήθηκε επίσης τρία αφιερώματα ακαδημαϊκών περιοδικών για ευφυείς πόλεις: “Intelligent Clusters, Communities and Cities: Enhancing innovation with virtual environments and embedded systems” (International Journal of Innovation and Regional Development, 2009, 1.4), “Smart Applications for Smart Cities” (Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2012, 3, με τους H. Schaffers & C. Ratti), και “Smart Cities and the Future Internet in Europe”, Journal of the Knowledge Economy, 2013, 4.2, με τους Schaffers & M. Pallot).

Συμμετέχει στην συντακτική επιτροπή οκτώ επιστημονικών περιοδικών και είναι αναπληρωτής εκδότης των “International Journal of the Knowledge Economy”, “European Journal of Innovation Management”, και  του “Journal of Innovation and Entrepreneurship: A system’s view across time and space”.

Εμμανουηλίδης Παύλος Έκτακτος Καθηγητής Στρατηγικού Management, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Ο Παύλος Εμμανουηλίδης είναι Έκτακτος Καθηγητής Στρατηγικού Management στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Γιαννακούρου Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Διοικητικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Γεωργία Γιαννακούρου αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984, με άριστα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Institut d’ Urbanisme de Paris του Πανεπιστημίου Paris XII από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδομία το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα το 1990.

Από το 1989 έως και το 2003 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια (2003-2005) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. Από το 1986 είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το 2004 εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2009 διορίστηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν εκλογής της (2008) στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί και Πολιτικές Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος». Από το 2012 είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική».

Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί βιβλία, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, κεφάλαια σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους καθώς και άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά European Planning Studies, Planning Practice and Research, disP-The Planning Review, Global Studies Law Review, Περιβάλλον και Δίκαιο, Νόμος και Φύση, Ευρωπαίων Πολιτεία, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΤΟΠΟΣ.

Κορρές Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

O Γεώργιος Κορρές είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ (University of Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies (CURDS)) και επίσης διδάσκει ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο Τμήμα Γεωγραφίας, και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Οικονομία του Πολιτισμού) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργασθεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και του Σάαρλαντες. Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά και έκανε μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Εσσεξ (Αγγλία) όπου πήρε το πτυχίο Master of Arts και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary and Westfield College) για το Ph.D στην Οικονομική Επιστήμη. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές για την κατάκτηση του Μάστερ και του Διδακτορικού του Διπλώματος χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφίες της Ε.Ε. και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αντίστοιχα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα έγκεινται στον χώρο των επενδύσεων, της βιομηχανικής οργάνωσης, της οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής πολιτικής και οικονομικής θεωρίας, όπου έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες, περί τα 100 επιστημονικά άρθρα με κριτές καθώς επίσης έξι βιβλία στα Αγγλικά με εκδοτικούς οίκους όπως MacMillan-Palgrave Press, Springer, Edward & Elgar, Ashgate Publishers κλπ., ενώ συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές ως κριτής σε διεθνή περιοδικά και είναι υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Journal of Regional Socio-Economic Issues.

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας 01:34:42

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας

Μασουράκης Μιχάλης Βλάχος Γιώργος Σιγάλα Μαριάννα Χρήστου Ευάγγελος Μπρας Ιωάννης Γράτσος Γεώργιος Διακουλάκη Δανάη Στάθης Ευάγγελος

Γλώσσα: Ελληνική