Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 2η ενότητα: Εκπαίδευση - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα - Χωροταξία

Τραυλός Νικόλαος, Καλογήρου Γιάννης, Τσακανίκας Άγγελος, Κομνηνός Νίκος, Εμμανουηλίδης Παύλος, Γιαννακούρου Γεωργία, Κορρές Γεώργιος

29 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:44:04 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1461

Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Megaron Plus, τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η οποία φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας κατά τις απογευματινές ώρες και των δύο ημερών. Πρόκειται για την ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής», στην οποία κλήθηκαν να μετάσχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Οι συμμετέχοντες εισηγητές παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές που προτείνεται να ακολουθηθούν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον στη χώρα μας με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, οι ομιλητές ανέπτυξαν τις προτάσεις τους σχετικά με τον πυλώνα «Εκπαίδευση-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Χωροταξία»:

Γιάννης Καλογήρου «Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του»

Άγγελος Τσακανίκας «Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας»

Νίκος Κομνηνός «Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020: Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση»

Παύλος Εμμανουηλίδης «Στρατηγική επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα»

Γεωργία Γιαννακούρου «Επανεξετάζοντας τη χωροταξία σε περίοδο κρίσης: αναγκαιότητα, περιεχόμενο και προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης»

Δρ. Γεώργιος Κορρές «Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα»

Συντονισμός: Νικόλαος Τραυλός

Η ανοιχτή συζήτηση «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής» διοργανώθηκε σε συνέχεια της έκδοσης συλλογικού τόμου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Φεβρουάριος 2014) υπό την επιμέλεια του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Μιχάλη Μασουράκη και του Γενικού Γραμματέα της Καθηγητή Χρήστου Γκόρτσου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν τα άρθρα του τόμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hba.gr

Τραυλός Νικόλαος Καθηγητής, Πρύτανης του ALBA Graduate Business School, Μέλος ΔΣ της ΔΔ-Ε, Πρόεδρος ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Ο Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός είναι Πρύτανης και κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στην Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» στο ALBA Graduate Business School. Έχει διδακτικά και ερευvητικά εvδιαφέρovτα στις περιοχές Χρηματoδότησης Επιχειρήσεωv, Χρηματooικovoμικής Αvάλυσης, Αγoρώv Χρήματoς και Κεφαλαίoυ, Επεvδύσεωv Αξιoγράφωv, Τραπεζικής και Συγχωνεύσεων και Εξαγορών. Έχει διδάξει σε πρoπτυχιακά και μεταπτυχιακά πρoγράμματα (ΜΒΑ, ΜSc και Ph.D.) στo Boston College, στo City University of New York (Baruch College), στo New York University (L. Stern School of Business), στo Παvεπιστήμιo Πειραιώς (1990-1998) και στo ΑLBA Graduate Business School (1992–σήμερα). Στo Παvεπιστήμιo Πειραιώς διετέλεσε Πρόεδρoς τoυ Τμήματoς Χρηματooικovoμικής και Τραπεζικής Διoικητικής (1993-1997) και Διευθυvτής τoυ Μεταπτυχιακoύ Πρoγράμματoς στη Τραπεζική και Χρηματooικovoμική Διoικητική (1997-1998). Επίσης, κατείχε τη θέση του Distinguished Senior Research Fellow στο Πανεπιστήμιο Cardiff (Cardiff Business School, U.K.) την περίοδο 1998-2007. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009). Επίσης, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 2009 ως το 2012. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΔ-Ε από το 2009, στις δε αρχαιρεσίες του 2012 επανεξελέγη και κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών».

Καλογήρου Γιάννης Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ - Διευθυντής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών - Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ

Ο Γιάννης Καλογήρου είναι Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι, ακόμη, ερευνητικός εταίρος στο εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου Αριστείας DIME (Dynamics of Institutions and Markets in Europe), πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη της πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση (2010-2011) και Rapporteur του High Level Panel οn the Socio-economic Benefits of the European Research Area. Ήταν, επίσης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Διαγωνισμών «Η Ελλάδα Καινοτομεί» και «BRAVO για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τον ρόλο της Επιχειρηματικότητας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα οικονομικών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη των τεχνικο-οικονομικών, κοινωνικο-οικονομικών, οργανωτικών και διοικητικών διεργασιών και συστημάτων που συνδέονται με την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική εξέλιξη, τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων και την ανάδυση της οικονομίας της γνώσης.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ είναι, την τελευταία εικοσιπενταετία, επιστημονικός υπεύθυνος δύο διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται  στην «Έρευνα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας» και στην «Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας». Έχει συντονίσει μια σειρά από ευρωπαϊκά και ελληνικά έργα κοινωνικο-οικονομικής έρευνας στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών. Ειδικότερα, έχει σχεδιάσει και συντονίσει πολλές έρευνες πεδίου μεγάλης κλίμακας για τη μελέτη των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και τις πιο  πρόσφατες ευρωπαϊκές έρευνες για την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης (AEGIS, 2011), την επιχειρηματικότητα στις δημιουργικές βιομηχανίες (Cre8tv.eu, 2015) και στον ελληνικό χώρο τις δύο έρευνες για τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (ΣΕΒ 2011, 2013) και την έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ (2015). Ήταν, επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος της πρώτης μελέτης στον ελληνικό χώρο για την αγορά εργασίας των μηχανικών του ΕΜΠ.

Έχει υπηρετήσει ως εμπειρογνώμων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (1996-1999), ως Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας (2000-2002) και ως Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2002-2004) και έχει εργασθεί στην ελληνική βιομηχανία στον σχεδιασμό, την οικονομική ανάλυση και την υλοποίηση βιομηχανικών μονάδων και έργων (1976-1982). Είναι, ακόμη, ειδικός επιστημονικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας στρατηγικής για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των DG Research and Innovation, DG Enterprise and Industry, DG Information Society και DG Internal Market & Financial Services καθώς και σε αντίστοιχες επιτροπές στον ελληνικό χώρο, όπως στην επιστημονική επιτροπή Βιογραφικό Σημείωμα για «Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας» (1993-1997) και στην ομάδα που συνέταξε την «Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα και τη Βιομηχανική στρατηγική στην Ελλάδα (1997)». Είχε, επίσης, την ευθύνη για την ομάδα που συνέταξε την «Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» το 2001.

Έχει, ακόμη, ασχοληθεί με την ανάλυση του ρόλου των πανεπιστημίων στην οικονομία της γνώσης, με τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής διαδρομής των μηχανικών και με την προώθηση της  επιχειρηματικότητας των μηχανικών. Έχει, επίσης, συμμετάσχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών σπουδών για μηχανικούς καθώς και προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Συνολικά, έχει εικοσιπενταετή εμπειρία από συμμετοχή, διαχείριση και συντονισμό διευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. Ειδικότερα, έχει συντονίσει περί τα 30  ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει συμμετάσχει αθροιστικά σε 50 αντίστοιχα έργα και μελέτες.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή και την επιμέλεια των βιβλίων “European Collaboration in Research and Development: Business Strategy and Public Policy” (Elgar, 2004), “Knowledge Flows in European Industry” (Routledge, 2006), “The dynamics of Knowledge Intensive Entrepreneurship” (Routledge, 2016), «Το ελληνικό μάνατζμεντ» (ΕΑΣΕ, 1996) και «Ο δυϊσμός των ελληνικών επιχειρήσεων» (ΕΑΣΕ, 1998). Έχει, επίσης, επιμεληθεί και έχει γράψει την εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του βιβλίου της Mariana Mazzucato «Το Επιχειρηματικό Κράτος» (Εκδόσεις Κριτική, 2015).

Έχει δημοσιεύσει –μόνος του ή σε συνεργασία- 85 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε συλλογικούς τόμους και περίπου 100 εργασίες σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Έχει επίσης συγγράψει-μόνος ή σε συνεργασία- πάνω από 30 ερευνητικές εκθέσεις και μελέτες. Έχει συγκεντρώσει 2840 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (με βάση το Google Scholar).

Τσακανίκας Άγγελος Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ - Επιστημονικός συνεργάτης ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του  ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου του ερευνητικού και μελετητικού έργου που επιτελείται στο Ίδρυμα, παρέχει ερευνητικές συμβουλές και καθοδηγεί τους ερευνητές του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπόνηση των μελετών. Είναι Υπεύθυνος των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου του Ιδρύματος, ενώ αναλαμβάνει ως επιστημονικός Υπεύθυνος την εκπόνηση εκείνων των ερευνητικών έργων που σχετίζονται ειδικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση των τακτικών μελετών του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και τις τριμηνιαίες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία. Τέλος, μαζί με τον κ. Σ.Ιωαννίδη συνθέτουν την εθνική ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο ερευνητικό consortium του GEM (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας), στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Τον Μάρτιο του 2010 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ΕΜΠ, στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων.

Κομνηνός Νίκος Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Νίκος Κομνηνός είναι καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Καινοτομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. και διδακτορικό από την Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Διδάσκει τα μαθήματα “Μαθησιακές Περιφέρειες”, “Σχεδιασμός Πόλεων Τεχνολογίας”, “Ψηφιακές Πόλεις” και το μεταπτυχιακό σεμινάριο “Ευφυείς Πόλεις: Συστήματα και Περιβάλλον Καινοτομίας”.

Είναι διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας URENIO του ΑΠΘ και επιστημονικώς υπεύθυνος σε περισσότερα από 90 έργα από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας (FP), καινοτομίας (CIP), και διαπεριφερειακής συνεργασίας (Interreg, SEE, MED). Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά στα «οικοσυστήματα καινοτομίας» και τις «ευφυείς πόλεις» (ψηφιακό περιβάλλον καινοτομίας, ευφυή clusters και τεχνολογικές συνοικίες, living labs, ευφυή περιβάλλοντα στο μελλοντικό Internet). Για τη δραστηριότητα στην ανταγωνιστική έρευνα τιμήθηκε με το Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα με την έρευνα, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων, περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, και ευφυών πόλεων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, καινοτομίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο μέσω UNIDO, στην στρατηγική καινοτομίας του ΟΟΣΑ, και στην αξιολόγηση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) σε πολλές περιφέρειες της Ε.Ε.

Έχει δημοσιεύσει  πληθώρα άρθρων σε θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, περιοχών καινοτομίας, και ευφυών πόλεων και δώδεκα βιβλία, μεταξύ των οποίων την τριλογία “Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces” (Routledge, 2002),  “Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks” (Routledge, 2008), “The Age of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies” (Routledge, 2014). Επιμελήθηκε επίσης τρία αφιερώματα ακαδημαϊκών περιοδικών για ευφυείς πόλεις: “Intelligent Clusters, Communities and Cities: Enhancing innovation with virtual environments and embedded systems” (International Journal of Innovation and Regional Development, 2009, 1.4), “Smart Applications for Smart Cities” (Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2012, 3, με τους H. Schaffers & C. Ratti), και “Smart Cities and the Future Internet in Europe”, Journal of the Knowledge Economy, 2013, 4.2, με τους Schaffers & M. Pallot).

Συμμετέχει στην συντακτική επιτροπή οκτώ επιστημονικών περιοδικών και είναι αναπληρωτής εκδότης των “International Journal of the Knowledge Economy”, “European Journal of Innovation Management”, και  του “Journal of Innovation and Entrepreneurship: A system’s view across time and space”.

Εμμανουηλίδης Παύλος Έκτακτος Καθηγητής Στρατηγικού Management, Alba Graduate Business School, The American College of Greece

Ο Παύλος Εμμανουηλίδης είναι Έκτακτος Καθηγητής Στρατηγικού Management στο Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Γιαννακούρου Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Διοικητικής Επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Γεωργία Γιαννακούρου αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984, με άριστα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Institut d’ Urbanisme de Paris του Πανεπιστημίου Paris XII από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδομία το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα το 1990.

Από το 1989 έως και το 2003 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια (2003-2005) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. Από το 1986 είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το 2004 εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2009 διορίστηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν εκλογής της (2008) στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί και Πολιτικές Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος». Από το 2012 είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική».

Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί βιβλία, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, κεφάλαια σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους καθώς και άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά European Planning Studies, Planning Practice and Research, disP-The Planning Review, Global Studies Law Review, Περιβάλλον και Δίκαιο, Νόμος και Φύση, Ευρωπαίων Πολιτεία, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΤΟΠΟΣ.

Κορρές Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
O κ. Γεώργιος Κορρές είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ (University of Newcastle, Centre of Urban and Regional Development Studies (CURDS)) και επίσης διδάσκει ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο Τμήμα Γεωγραφίας, και στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Οικονομία του Πολιτισμού) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργασθεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και του Σάαρλαντες. Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά και έκανε μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο του Εσσεξ (Αγγλία) όπου πήρε το πτυχίο Master of Arts και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary and Westfield College) για το Ph.D στην Οικονομική Επιστήμη. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές για την κατάκτηση του Μάστερ και του Διδακτορικού του Διπλώματος χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφίες της Ε.Ε. και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αντίστοιχα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα έγκεινται στον χώρο των επενδύσεων, της βιομηχανικής οργάνωσης, της οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής πολιτικής και οικονομικής θεωρίας, όπου έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες, περί τα 100 επιστημονικά άρθρα με κριτές καθώς επίσης έξι βιβλία στα Αγγλικά με εκδοτικούς οίκους όπως MacMillan-Palgrave Press, Springer, Edward & Elgar, Ashgate Publishers κλπ., ενώ συμμετέχει σε πολλές επιστημονικές επιτροπές ως κριτής σε διεθνή περιοδικά και είναι υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού Journal of Regional Socio-Economic Issues.

Σχετικές ομιλίες

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας 01:34:42

Σεπ 29, 2014

Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: προτάσεις πολιτικής. 3η ενότητα: Αναπτυξιακοί κλάδοι της οικονομίας

Μασουράκης Μιχάλης Βλάχος Γιώργος Σιγάλα Μαριάννα Χρήστου Ευάγγελος Μπρας Ιωάννης Γράτσος Γεώργιος Διακουλάκη Δανάη Στάθης Ευάγγελος

Γλώσσα: Ελληνική