Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πλαίσιο αρχών αποτελεσματικότητας των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ζωγόπουλος Ευστάθιος Αθ.

9 Οκτωβρίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 08:25 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2012
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών και οι εφαρμογές τους σηματοδοτούν την έλευση μιας νέας εποχής στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες-Πληροφορίες-Επικοινωνίες) και η ειδικότερη μελέτη της ένταξης και ενσωµάτωσής τους στις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής εξελίσσεται σε εξαιρετικά δηµοφιλές πεδίο ενδιαφέροντος, καθώς γίνεται η αποτίµηση των θετικών αποτελεσμάτων των εφαρμογών τους στην οικονοµία και την κοινωνία. Επίσης, οι συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, οδηγούν στην αναζήτηση όλο και πιο αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης, διοίκησης, οργάνωσης και εκπαίδευσης.

Η σύγκλιση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηµιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τους διδασκόµενους όσο και για τους διδάσκοντες. Παρά τη μεγάλη όμως σημασία και προσφορά των ΤΠΕ στον εκπαιδευτικό χώρο, οι τεχνολογίες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς. Είναι εύλογο, λοιπόν το ερώτηµα της αξιολόγησης της συνεισφοράς ή αποτελεσµατικότητας των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν µπορεί να προσεγγιστεί απλουστευτικά ή να αποξενωθεί από το ευρύτερο μαθησιακό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς οι ΤΠΕ είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και επηρεάζονται από μεγάλο αριθµό παραγόντων, οι οποίοι δεν σχετίζονται αναγκαστικά ή αποκλειστικά µε την τεχνολογία αυτή καθ΄αυτήν.

Υφίστανται πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που μπορούν να μεγεθύνουν ή να περιορίσουν την αποτελεσµατικότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι όµως πάντοτε εφικτός ο προσδιορισµός και η µέτρηση κάποιων παραγόντων. Τα κριτήρια και οι σκοποί αξιολόγησης προσδιορίζουν σηµαντικά τη µεθοδολογική προσέγγιση διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών µέσων που αξιολογούµε.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφεί μεθοδολογικά μέσα από την πρόσφατη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφική έρευνα που έχει διεξαχθεί σε σχέση με τους τρόπους ενσωμάτωσης και αποδοχής των νέων τεχνολογιών η υπάρχουσα κατάσταση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε θέματα εκπαιδευτικά αλλά και διοικητικά, και να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ, με απώτερο στόχο την εύρεση των κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης και τη δημιουργία μοντέλου αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας για την προαγωγή και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ζωγόπουλος Ευστάθιος Αθ. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. - Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Ο Ευστάθιος Ζωγόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1990 πήρε το δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το 1999 πτυχίο "Παιδαγωγικής και Διδακτικής της Τεχνολογίας" από τη ΣΕΛΕΤΕ. Το 2001 πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 2010 ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα "Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου Βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" στο Ε.Μ.Π.

Έχει δεκαοκτώ έτη προϋπηρεσίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμός Α΄, Μ.Κ. 8) και τριετή θητεία ως Υποδιευθυντής. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής του ΙΕΚΕΜ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίσης είναι μέλος σε αρκετές επιστημονικές ενώσεις και φορείς, εξεταστής σε εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΕΕΚ, κριτής εργασιών σε Πανελλήνια Συνέδρια. Έχει λάβει το Θωμαϊδειο Βραβείο (2011) για την εργασία «Αξιολόγηση Ιστοτόπων στο Διαδίκτυο», που παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2009, πρακτικά Τόμος Γ, σ.σ.58-70.

Έχει κάνει περισσότερες από 30 ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα σε συνεργασία με τις εκδόσεις "Κλειδάριθμος".

Σχετικές ομιλίες