Bodossaki Lectures on Demand

Η συμμετοχή εφήβων σε Δημιουργική (Καλλιτεχνική) Δραστηριότητα ως Εμπειρία Ροής και η επίδρασή της στην Ψυχική Ευημερία τους

Χατζή Μαρία, Βαρελάς Φώτης

13 Οκτωβρίου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18:55 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 162
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Tο συνέδριο "Οι Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον" πραγματοποιήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ με στόχο την καταγραφή και την ανάδειξη μεθοδολογιών, τεχνικών, καινοτόμων πρακτικών και προσεγγίσεων στη διδακτική και τις εφαρμογές των τεχνών στη σχολική κοινότητα.
 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μελετήθηκε η θέση του θεάτρου, του κινηματογράφου, του χορού, της μουσικής και των εικαστικών στη σχολική πραγματικότητα. Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοί θεατρολόγοι, μουσικολόγοι και εικαστικοί συνομίλησαν για τη σημασία των τεχνών γνωστοποιώντας πρωτοβουλίες, νέες κατευθύνσεις και καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική των τεχνών, ερευνώντας δυνατότητες συνεργασίας των διδασκόντων στα μαθήματα των τεχνών, μαθαίνοντας για τις εξωδιδακτικές δράσεις της σχολικής κοινότητας και συζητώντας τις προοπτικές για τη θέση των τεχνών στο σχολείο του μέλλοντος.

Η ομιλία "Η συμμετοχή εφήβων σε Δημιουργική (Καλλιτεχνική) Δραστηριότητα ως Εμπειρία Ροής και η επίδρασή της στην Ψυχική Ευημερία τους" πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίας "Ο χορός στο ελληνικό σχολείο".

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται ο ρόλος της “Εμπειρίας Ροής” (flow experience), δηλαδή της βέλτιστης ψυχικής κατάστασης που βιώνει το άτομο, όταν συμμετέχει σε δημιουργικές δραστηριότητες, στα Θετικά & Αρνητικά συναισθήματα και στα επίπεδα της Ψυχολογικής Ευημερίας του (psychology well being). Σύμφωνα με μελέτες, η “Εμπειρία Ροής” μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει την επίδοση της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και να οδηγήσει στην περαιτέρω μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιφέροντας μια διαρκή ικανοποίηση, ευχαρίστηση και ευτυχία στο άτομο.
 

Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης των διαστάσεων της “Εμπειρίας Ροής” που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης μιας Δημιουργικής (Καλλιτεχνικής) Δραστηριότητας στα Θετικά & Αρνητικά Συναισθήματα καιστην Ψυχολογική Ευημερία τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στο μοντέλο των 6 παραγόντων της Ryff (αυτονομία, έλεγχος περιβάλλοντος, θετικές σχέσεις με τους άλλους, προσωπική ανάπτυξη, σκοπός της ζωής, αποδοχή του εαυτού). Για τον έλεγχο των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε δείγμα 30 μαθητών (ηλικίας 14 ετών) που φοιτούν στην κατεύθυνση του θεάτρου και του χορού στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα. Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου.
 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το κριτήριο T-test για ανεξάρτητα δείγματα και ο έλεγχος συνάφειας (Pearson r) μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Η ανάλυση ολοκληρώθηκε με την παράθεση των αποτελεσμάτων της Πολλαπλής Παλινδρόμησης (μέθοδος Stepwise).
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, διάφορες πτυχές της Εμπειρίας Ροής που βιώνουν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους σε Καλλιτεχνική Δράση συνδέονται θετικά με την Ψυχολογική Ευημερία και τα Θετικά & Αρνητικά Συναισθήματα. Συγκεκριμένα, η Ισορροπία των Ικανοτήτων των μαθητών με τις Προκλήσεις της καλλιτεχνικής δράσης (Challenge-Skill Balance), η Απώλεια της Αυτό-συνείδησης (Loss of Self-Consciousness) δηλαδή της απουσίας του εγώ, λόγω της απορρόφησής τους στο καθήκον της διεκπεραίωσης της καλλιτεχνικής δράσης και η Συγχώνευση της Συνείδησης στη Δράση (Action-Awareness Merging), και είναι οι σημαντικότεροι προβλεπτικοί παράγοντες της Ψυχολογικής Ευημερίας. Επιπλέον, όταν οι Στόχοι (Clear Goals) της δράσης είναι Ξεκάθαροι, οι μαθητές εκδηλώνουν Θετικά Συναισθήματα, ενώ όταν αισθάνονται ότι κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνική δράσης ο Χρόνος Μετασχηματίζεται (Time Transformation) και ότι χάνουν την Αυτό-συνείδηση τους (Loss of Self-consciousness), τότε τείνουν να εκδηλώνουν Αρνητικά Συναισθήματα.

Χατζή Μαρία Εκπαιδευτικός μουσικής, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Εκπαίδευση & Κατάρτιση: 1. ΜΠΣ «Εκπαίδευση & Πολιτισμός», ειδίκευση: «Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2013-2015), 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α. (1991-1996) 3. Δίπλωμα Πιάνου Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, 4. Πτυχίο FUGA, Ωδείο Athenaeum, 5. Αγγλικά (επίπεδο C1), 6. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Α’) και Επιμόρφωση σε Β1, 7. Πιστοποίηση Moodle.

Επαγγελματική Κατάσταση/Εμπειρία: Εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1997-) με οργανική θέση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα (2005-¬), Εθνική Λυρική Σκηνή (1994-1995).

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Comenius, e-Twinning.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: 1. Χατζή, Μ., (2017). Learning to think in a digital society, Ευρωπαϊκό Συνέδριο e-Twinning Conference, Athens, 2. Χατζή, Μ., (2016). Προωθώντας τη Δημιουργική Επιχειρηματικότητα σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 3. Καραμπέτσου, Β., Φραγκούλη, Χρ., Χατζή, Μ., (2011). Η διδασκαλία των γραμματικών πτώσεων σε παιδιά δημοτικού μέσω της μουσικής και του χορού, Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΚΠΑ, Αθήνα.

Δημοσιεύσεις: 1. Καραμπέτσου, Β., Φραγκούλη, Χρ., Χατζή, Μ., (2013). Γραμματικές και Μουσικές περι…Πτώσεις, Μουσική σε πρώτη βαθμίδα (ΕΕΜΑΠΕ), τεύχος 12-13, σελ. 43-66.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δημιουργική Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επιχειρηματική & Δημιουργική Πρόθεση (Συμπεριφορά) και Αυτεπάρκεια, Καινοτομία στην Εκπαίδευση, Ηγεσία & Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Επιστημονικό Έργο: 1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Έργο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία», Θέση: Ειδική Επιστήμονας (2014-2015).

Βαρελάς Φώτης Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής - Ψυχολόγος, Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Εκπαίδευση & Κατάρτιση: 1. ΜΠΣ «Εκπαίδευση & Πολιτισμός», ειδίκευση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία & Εκπαιδευτική Πράξη», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2008-2011), 2. Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ (2007-2011) 3. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ (1988-1994).

Επαγγελματική Κατάσταση/Εμπειρία: 1. Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2004-) με οργανική θέση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα (2012-), 2. Ψυχολόγος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας, Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «η Καρδιά του Παιδιού» (2012-), 3. Επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών «Π.& Α. Κυριακού» (2012-).

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα: e-Twinning.

Σεμινάρια: 1. Εκπαίδευση στη Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής (2013-2014), 2. Εκπαίδευση στην Κλινική Ψυχοπαθολογία «Παναγιώτης Ουλής» από την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ & το ΕΠΙΨΥ (2015-2016), 3. Εκπαίδευση στους Εθισμούς Παιδιών & Εφήβων από το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων του Σισμανογλείου ΓΝΑ (2013-2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αυτεπάρκεια εφήβων & Tριαρχική Nοημοσύνη.

Επιστημονικό Έργο: Αξιολογητής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών & Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό στην Κατεύθυνση του Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων (2014-2015).

Σχετικές ομιλίες

Το σχολείο της συμπερίληψης, μια πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες 02:00:37

Δεκ 03, 2018

Το σχολείο της συμπερίληψης, μια πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες

Γαβριηλίδου Ελένη Malique Monique Arevalo Jean-Claude Molderez Philippe Μακρής Ιωάννης Μακρυγιάννη Στέλλα Μπουραντάς Όθων Σουρανάκη Μαρία Μακρή Δήμητρα

Γλώσσα: Γαλλική (με ταυτόχρονη διερμηνεία), Ελληνική