Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Επενδύσεις, Ανάπτυξη, Ανεργία

Ανδρεάδης Ανδρέας, Βιδάλης Ευθύμιος, Ζόνζηλος Νίκος, Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Τσουκαλίδης Αβραάμ

17 Ιανουαρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 112:46 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2322
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Τα βασικά συμπεράσματα από την εκδήλωση και τα σημεία σύγκλισης μεταξύ των ομιλητών μπορεί να συνοψιστούν ως ακολούθως:
 

(α) Προτεραιότητα για την Ελλάδα σήμερα είναι να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

(β) Εξίσου σημαντική προτεραιότητα όμως είναι να ξεφύγει από τη βαθιά ύφεση και την μεγάλη ανεργία και να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Η ύφεση και η ανεργία που μαστίζουν σήμερα την ελληνική οικονομία είναι εντονότερες από όλες τις προβλέψεις διότι (i) το μείγμα οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται είναι προβληματικό και πρέπει να βελτιωθεί (ii) παράλληλα με το κόστος –σε όρους προϊόντος και απασχόλησης- της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής, η οικονομία υφίσταται και το κόστος μιας μεγάλης πιστωτικής στενότητας και των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος, (iii) οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες και ιδιαιτέρως αυτές που επικρατούν στην Ευρωζώνη, είναι χειρότερες από τις προβλεφθείσες.

(γ) Η προβληματικότητα του ακολουθούμενου μείγματος οικονομικής πολιτικής έχει τρεις διαστάσεις: Πρώτον, μειώθηκαν δραστικά, και πολύ περισσότερο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, οι δημόσιες επενδύσεις. Δεύτερον, αυξήθηκαν οι φόροι αντί να μειωθούν δραστικότερα οι τρέχουσες πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης. Τρίτον, μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί (περίπου 15% στη διετία) αλλά οι τιμές δεν μειώνονται, αντιθέτως αυξάνονται, λόγω της επίτευξης μηδαμινής σχεδόν προόδου στα (μεταρρυθμιστικά) μέτρα βελτίωσης των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών, επαγγελμάτων και εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η ανταγωνιστικότητα σε όρους τιμών δεν βελτιώνεται, και συνεπώς η ευεργετική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι  η αναμενόμενη. Τέταρτον, υπάρχει πολύ μικρή πρόοδος στην άρση των αναρίθμητων εμποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σε συνδυασμό με τις συνθήκες πιστωτικής στενότητας, δεν βοηθά την ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων.

(δ) Σχετικά με τα εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις, οι ομιλητές ξεχώρισαν την μεγάλη αστάθεια του θεσμικού και του φορολογικού πλαισίου, την αβεβαιότητα λόγω των τρεχουσών συνθηκών, τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος, την έλλειψη χωροταξικού σχεδίου, την μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από τις περιβαλλοντικές άδειες αναγνωρίζοντας όμως ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, τα μεγάλα διαστήματα που ακόμη μεσολαβούν για την έγκριση μιας επένδυσης, τις ποικίλες ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης, τον αναχρονιστικό αναπτυξιακό νόμο όπου ακόμη δημιουργεί στρεβλώσεις με τις επιδοτήσεις (grants) που χορηγεί αντί να επικεντρώνεται σε φοροαπαλλαγές. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι από τα 250 εμπόδια που εντοπίστηκαν πέρυσι από τον ΣΕΒ στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, λιγότερα από το 10% έχουν αρθεί, και ότι αυτός είναι κυρίως ο λόγος που η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 100 στην Έκθεση Επιχειρηματικότητας (Doing Business Report) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). Αναφέρθηκαν επίσης ως κρίσιμα εμπόδια ζητήματα αρνητικής νοοτροπίας και αξιών γύρω από τις έννοιες επιχειρηματικότητα, ανταγωνισμός καθώς και θέματα καθαρά θεσμικού χαρακτήρα όπως η ανομία και ατιμωρησία, ο νομικός φορμαλισμός κλπ.

(ε) Σχετικά με τα εμπόδια στην ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών, επισημάνθηκε ότι ακόμη δεν έχουν ανοίξει τα κλειστά επαγγέλματα και όλες οι αγορές (έγινε ιδιαίτερη μνεία στο υψηλό μεταφορικό κόστος και στην απώλεια εσόδων λόγω cabotage ενώ από τους ιδιαίτερα θιγόμενους τομείς της οικονομίας αναφέρθηκε ότι είναι ο τουρισμός). Αναφορικά με την αγορά εργασίας, όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι το πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα δεν είναι ο κατώτατος μισθός (αφορά εξάλλου μικρό ποσοστό εργαζομένων) αλλά το συνολικό θεσμικό πλαίσιο που εμποδίζει την απαραίτητη ευελιξία (κλαδικές συμβάσεις, ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, αυτόματη ωρίμανση χωρίς αξιολόγηση, ρυθμίσεις διοικητικού χαρακτήρα που δεν λαμβάνουν υπ’ όψη την εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων κλπ).

(στ) Από τις προτάσεις που έγιναν, ξεχωρίζουν (πέραν από την άμεση απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων και την άμεση άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα):

  • Η υλοποίηση χωρίς περαιτέρω περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

  • Η συνταγματική κατοχύρωση επενδυτικών διαδικασιών ώστε να μην υπάρχουν εκ των υστέρων ανατροπές.

  • Η ανάληψη από επαγγελματίες της διαχείρισης της τουριστικής εικόνας της χώρας.

  • Η εφαρμογή της αρχής της άπρακτης προθεσμίας για την έγκριση επενδύσεων.

  • Η ανάθεση πολλών δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα σε ιδιωτικούς φορείς (outsourcing: αναφέρθηκε ιδιαίτερα η σύγκριση Ελλάδας και Εσθονίας όσον αφορά την προώθηση της πληροφορικής στο δημόσιο).

  • Η προώθηση, μέσω των αναπτυξιακών εργαλείων του κράτους, επενδύσεων στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των βιώσιμων αστικών αναπλάσεων (εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, εξοικονόμηση υδάτινων πόρων λόγω απωλειών του συστήματος κλπ) και σε υποδομές του επενδυτικού οικοσυστήματος (π.χ. κέντρα υποδοχής – clusters – νέων επιχειρήσεων).

  • Η αξιοποίηση κρατικών υποδομών, όπως π.χ. η ενοικίαση μέρους της δυναμικότητας των περιφερειακών νοσοκομείων του ΕΣΥ σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και σε ξένα ασφαλιστικά ταμεία, δραστηριότητα που αναμένεται παραλλήλως να ενισχύσει τον ιατρικό τουρισμό.

(ζ) Όλοι οι ομιλητές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση, τονίζοντας όμως ότι απαιτούνται υπεύθυνες και ηγετικές πρωτοβουλίες από το πολιτικό σύστημα. Ξεχώρισαν οι λέξεις εξωστρέφεια, μεταρρυθμίσεις, μικρότερος και αποτελεσματικότερος δημόσιος τομέας, καινοτομία, ηγεσία.

Ανδρεάδης Ανδρέας Πρόεδρος ΣΕΤΕ

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1953, ο Δρ. Ανδρέας Ανδρεάδης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο London University απ’ όπου απέκτησε το διδακτορικό του.

Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΝΗ ΑΕ, εταιρείας Αναπτύξεως και Τουρισμού στην οποία ανήκει το Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανδρεάδης-Ζησιάδης ΑΕ, κατασκευαστικής εταιρείας η οποία αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Διετέλεσε επί δεκαετία Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής.

Σήμερα είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Βιδάλης Ευθύμιος Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ

Γεννήθηκε το 1954. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (BA in Government) του Harvard University και MBA του Harvard Graduate School of Business Administration. Κατείχε ποικίλες θέσεις ευθύνης για περίπου 20 έτη στην Owens Corning (O.C.). Διετέλεσε Πρόεδρος των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του Τομέα Συνθετικών Υλικών (Composites) και Πρόεδρος των Μονωτικών Υλικών στα αρχηγεία της εταιρείας στις Η.Π.Α. Προηγουμένως είχε ηγηθεί των δραστηριοτήτων Composites της O.C. στην Ευρώπη με έδρα τις Βρυξέλλες. Το 1998 εντάχθηκε στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως Chief Operating Officer (1998-2001), εν συνεχεία ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος (2001-2011), όντας ο πρώτος που δεν προερχόταν από την οικογένεια των ιδρυτών της εταιρείας και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο επί 15 έτη.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Raycap S.A. από το 2001 έως το 2016 και Σύμβουλος Διοίκησης από το 2011, μέλος του Δ.Σ. της Future Pipe Industries (Ντουμπάι, Η.Α.Ε.) από το 2008 έως το 2019 και μέλος του Δ.Σ. της τεχνικής εταιρείας ΕΝΟΙΑ ΒV από το 2009 έως το 2013, όπου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2011 εως το 2013.

Από το 2004 είναι μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN και Σύμβουλος Διοίκησης από το 2011. Είναι συνιδρυτής και Σύμβουλος της Zeus Capital Management απο το 2007. Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της ALPHA BANK από το 2014, της Fairfield-Maxwell Ltd (Η.Π.Α.) από το 2018 και της Eurolife FFH Insurance Group Holdings S.A. από τον Ιανουάριο του 2021.

Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων από το 2001 έως το 2009, στο οποίο διετέλεσε και Πρόεδρος (2005-2009). Επιπλέον, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος (2010-2014) και Γενικός Γραμματέας (2014-2016). Επιπρόσθετα, είναι ιδρυτής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από το 2008 έως το 2016.

Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. του Solidarity Now από το 2013 και Αντιπρόεδρος από το 2016, καθώς και μέλος του Δ.Σ. του ALBA Business School από το 2016. Έχει υπηρετήσει ως μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή του egg (enter-grow-go) και του MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ζόνζηλος Νίκος Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΟΒΕ

Ο Νίκος Ζόνζηλος είναι επιστημονικός σύμβουλος του ΙΟΒΕ. Έχει διατελέσει υποδιευθυντής  στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος (προϊστάμενος τομέα εσωτερικής οικονομίας). Διετέλεσε μέλος των ομάδων εργασίας προβλέψεων και οικονομετρικών υποδειγμάτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 2001 έως και το 2009, καθώς και μέλος των αντιστοίχων ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην εφαρμοσμένη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική και στην κατάρτιση οικονομετρικών υποδειγμάτων. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά (πτυχίο Οικονομικών) και με μεταπτυχιακές σπουδές στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain στη Louvain-La-Neuve. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους  και τόμους συνεδρίων, καθώς και σε τόμους γενικότερου κοινωνικού διαλόγου.

Παπαλεξόπουλος Δημήτρης Πρόεδρος ΣΕΒ - Πρόεδρος Titan Cement Group

Πρόεδρος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας για τη Βιομηχανία (ERT). Έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey & Company Inc. στις ΗΠΑ και στη Γερμανία. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard (ΜΒΑ, 1987).

Τσουκαλίδης Αβραάμ Πρόεδρος Positive Energy

O Αβραάμ Τσουκαλίδης είναι κάτοχος ΜΑ στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και MA στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη βιολογία από το Harvard University των ΗΠΑ. Εργάστηκε στην εταιρεία Intracom A.E. ως Project Manager για τη σύσταση και διοίκηση του τμήματος βιοτεχνολογίας & πληροφορικής (τμήμα Life Sciences). Σήμερα, είναι Πρόεδρος και Ιδρυτής της Positive Energy, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Gennet που ανήκει στον ίδιο Όμιλο καθώς και μέτοχος στην εταιρεία Gennext A.E. Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου σχετίζονται με επενδύσεις και κατασκευές στο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και στον κλάδο των ακινήτων. Ασχολείται ενεργά με τα θέματα επιχειρηματικότητας νέων και καινοτομίας και είναι από τους διοργανωτές του TEDxAthens.

Ιστολόγιο του Αβραάμ Τσουκαλίδη

Σχετικές ομιλίες