Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ξετυλίγοντας τις προσφυγικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου - Μέρος Α΄

Αναγνώστου Ντία, Crawley Heaven, Jones Katharine, Παπαδόπουλος Βασίλειος

15 Ιουνίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 59:55 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1222
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Με αφορμή την ολοκλήρωση της επιτόπιας έρευνας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ξετυλίγοντας τις προσφυγικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου» (MEDMIG), το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε μία ημερίδα στις 15 Ιουνίου 2016 με σκοπό την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της έρευνας, και τη διεξαγωγή συζήτησης με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων διοικητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: Ξετυλίγοντας τις προσφυγικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου (MEDMIG). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Economic and Social Research Council (ESRC) του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του ESRC Strategic Urgency Grants scheme, και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Αυγούστου 2016. Συντονιστής του προγράμματος είναι το πανεπιστήμιο του Coventry. Το πρόγραμμα MEDMIG διερευνά τους παράγοντες, τις ευκαιρίες και τα εμπόδια, τα οποία καθορίζουν την απόφαση των ατόμων και των οικογενειών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Στόχος του είναι α) να κατανοήσει καλύτερα τα αίτια της πρόσφατης και χωρίς προηγούμενο μετανάστευσης στη Μεσόγειο, β) να χαρτογραφήσει την αλληλεπίδραση των μεταναστών με πληθώρα μη-κρατικών (πχ. με ‘διακινητές’ και με μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)) και κρατικών (πχ. Ναυτικό/Λιμενικό) φορέων, γ) να διερευνήσει τις ευκαιρίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις χώρες προέλευσης και στις χώρες προορισμού και διέλευσης, και δ) να παράγει εμπειρικά δεδομένα τα οποία θα συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής από κυβερνητικούς, δια-κυβερνητικούς και μη- κυβερνητικούς φορείς. Η έρευνα έχει γίνει σε 9 τοποθεσίες σε τέσσερις χώρες: Ιταλία και Μάλτα (Κεντρική Μεσογειακή διαδρομή), και Ελλάδα και Τουρκία (Ανατολική Μεσογειακή διαδρομή), και έχουν ολοκληρωθεί 500 συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες.

Τα πρώτα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά στα εξής:

o Η σύσταση των ροών προς την Ελλάδα παρέμεινε σταθερή ως προς τις εθνικότητες των αφιχθέντων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα ποσοστά γυναικών και παιδιών κατά τη διάρκεια του 2015 (60% στο σύνολο αυτών που έφτασαν το 2016), η οποία μαρτυρά δευτερεύουσες ροές και προσπάθειες επανένωσης οικογενειών.

o Το 90% των αφιχθέντων στην Ελλάδα το 2015 προήλθε από μόλις τρεις χώρες – Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ – χώρες στις οποίες υπάρχουν κατά τεκμήριο συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά μαρτυρούν και τα δεδομένα των συνεντεύξεων. Πραγματοποιήσαμε 215 συνεντεύξεις με πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα (Αθήνα και Μυτιλήνη, Λέσβος). 89% των συντευξιαζόμενων υποστήριξε ότι είχε εξαναγκαστεί σε φυγή από τη χώρα του.

o Οι συνθήκες φυγής ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, το φύλο και την ηλικία: Συρία (Συγκρούσεις, Ισλαμικό Κράτος, Απαγωγές), Αφγανιστάν (Συγκρούσεις, Ταλιμπάν, Ισλαμικό Κράτος, Υποχρεωτική στρατολόγηση στο Ιράν), Ερυθραία (Υποχρεωτική στρατολόγηση), Ιράκ (Συγκρούσεις, Ισλαμικό Κράτος).

o Σχεδόν το ένα τρίτο (29%) των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφερε το Ισλαμικό Κράτος.

o Παρόλο που η αύξηση των ροών εξηγείται μερικώς από την επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία, οι λόγοι της μετανάστευσης στην Ευρώπη είναι σύνθετοι και πολυδιάστατοι.

o Η σύνθετη σχέση και η αλληλοεπικάλυψη των λόγων που οδηγούν σε ‘εξαναγκασμένη’ και ‘οικονομική’ μετανάστευση είναι ένα βασικό εύρημα της έρευνάς μας όσον αφορά στις μεταναστευτικές διαδρομές τόσο της Ανατολικής όσο και της Κεντρικής Μεσογείου.

o Όσον αφορά στις χώρες προορισμού, σχεδόν το ένα πέμπτο των συνεντευξιαζόμενων στην Ελλάδα δεν ήξερε σε ποια χώρα ήθελε να πάει ή κατευθυνόταν γενικά προς την ‘Ευρώπη’. Όσον αφορά στους υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους, αναφέρθηκαν συνολικά 24 διαφορετικές χώρες ως πιθανοί προορισμοί. Πολλοί ανέφερανπολλαπλούς προορισμούς, δηλαδή όχι έναν συγκεκριμένο προορισμό ‘επιλογής’.

o Η Γερμανία ήταν η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αναφορών (32%), ενώ ακολούθησε η Σουηδία (12%), τοΗνωμένο Βασίλειο (6%), η Ελβετία (4%), η Δανία και η Νορβηγία (και οι δύο από 3%). Οι κύριοι παράγοντες επιλογής των προαναφερθέντων χωρών ήταν η πρόσβαση σε καθεστώς προστασίας / άδεια παραμονής καιευκαιρίες σίγουρης απασχόλησης.

o Σχεδόν τα δύο τρίτα (59%) των συνεντευξιαζόμενων είχαν προϋπάρχουσες επαφές (συγγενείς ή φίλοι) στις χώρες προορισμού.

o Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι μόνο μερικώς πληροφορημένοι σχετικά με μεταναστευτικές πολιτικές σε συγκεκριμένες χώρες. Οι αποφάσεις σχετικά με το που θα κατευθυνθούν φαίνεται ναλαμβάνονται ad hoc, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και πολύ συχνά βασίζονται σε μια σειρά μεταβλητών και ευκαιριών που μεσολαβούν.

o Η μέση διάρκεια του ταξιδιού ποικίλει ανάλογα με τη διαδρομή: η μεταναστευτική διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολύ συντομότερη από αυτή της Κεντρικής Μεσογείου, με το 57% των ταξιδιών προς την Ελλάδα να διαρκούν λιγότερο από 3 μήνες, σε σύγκριση με το 16% των ταξιδιών προς την Ιταλία.

o Η μέση διάρκεια του ταξιδιού προς την Ελλάδα ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τη χώρα προέλευσης: πχ. για τους Ιρακινούς διαρκεί 1.4 μήνες, ενώ για τους Αφγανούς 78.9 μήνες.

Yπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της έρευνας στην Ελλάδα:

Δρ. Ντία Αναγνώστου (danagnos@eliamep.gr), Δρ. Δημήτρης Σκλεπάρης (skleparis@eliamep.gr).

Πρόγραμμα Α΄ μέρους της εκδήλωσης:

Δρ Ντία Αναγνώστου, ΕΛΙΑΜΕΠ (Συντονίστρια εκδήλωσης), Εισαγωγή στο πρόγραμμα MEDMIG και στους στόχους της εκδήλωσης

Τα ευρήματα σχετικά με τις προσφυγικές διαδρομές της Αν. Μεσογείου

Καθηγήτρια Heaven Crawley, Coventry University

Δρ Katharine Jones, Coventry University

Η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

Βασίλης Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναγνώστου Ντία Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ

Η Ντία Αναγνώστου είναι ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (από τον Ιανουάριο του 2013). Τελείωσε το διδακτορικό της το 1999 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, με ειδίκευση στη συγκριτική πολιτική και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 1999-2000 ήταν post-doctoral fellow στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πρίνστον, και το 2000-2001 Jean Monnet Fellow στο Robert Schuman Center του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Την περίοδο 2005-2012 ήταν λέκτορας συγκριτικής πολιτικής στο Τμήμα Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, και το 2010-2012 ήταν υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Από το 2004 μέχρι σήμερα είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει επίσης διδάξει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και στο Πανεπιστήμιο της Σιένας στην Ιταλία. Τα ερευνητικά πεδία της είναι η συγκριτική πολιτική με έμφαση την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μειονότητες και εθνικισμός. Τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται ερευνητικά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μία διεπιστημονική προσέγγιση μεταξύ νομικής και πολιτικής επιστήμης. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε ξενόγλωσσα βιβλία και σε περιοδικά με κριτές όπως West European Politics, Southeast European Society and Politics, International Journal of Human Rights, European Public Law, και Canadian Journal of Law and Society, μεταξύ άλλων.

Crawley Heaven Καθηγήτρια, Coventry University

Η Καθηγήτρια Ηeaven Crawley συνεργάζεται με το Centre for Trust, Peaceand Social Relations από το Σεπτέμβριο του 2015 και είναι επικεφαλής της έρευνας που διεξάγεται για τη Μετανάστευση και την Ανθρώπινη Ασφάλεια. Σπούδασε στο Πανεπιστήμια του Sussex (1989-1994) και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (1995-1999) και έχει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στον τομέα της έρευνας, στους τομείς της διεθνούς μετανάστευσης και σε ένα ευρύ φάσμα θεσμικών πλαισίων (κυβερνητικού, εθελοντικού τομέα, εθνικών και διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκό). Παλαιότερα, έχει διατελέσει επικεφαλής της έρευνας για το άσυλο και την μετανάστευση στο UK Home Office (2000-2), και υπήρξε αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Institute for Public Policy Research (2002-4). Το 2012 της απονεμήθηκε ο τίτλος του Μέλους της Ακαδημίας των Κοινωνικών Ερευνών (FAcSS) σε αναγνώριση της συνεισφοράς της στις κοινωνικές επιστήμες και στην αποδεδειγμένη συμβολή της στην χάραξη πολιτικής.

Jones Katharine Δρ., Coventry University

Η Δρ. Katharine Jones ξεκίνησε να συνεργάζεται με το Centrefor Trust, Peaceand Social Relations τον Απρίλιο του 2015 και είναι Ερευνήτρια Α’  στην Ερευνητική Ομάδα για τη Μετανάστευση. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne (1992-5, 1998-9) και στο Πανεπιστήμιο τουManchester (2007-2012) και έχει πάνω από 16 έτη εμπειρίας  στην διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με τη μετανάστευση και τα θεσμικά πλαίσια ( κυβερνητικά, εθελοντικού τομέα, διεθνών οργανισμών, think tanks, χρηματοδοτικά). Έχει διατελέσει Διευθύντρια και Ιδρύτρια της Global Migrant Rights’ Research consultancy, στην οποία υπήρξε επικεφαλής διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων αναφορικά με τους στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος Δράσης της  ΔΟΕ για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Η Δρ. Jones είναι Διευθύντρια Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες της Σκωτίας.

Παπαδόπουλος Βασίλειος Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής το 1968. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη συνέχεια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1994.Από το 1997 άσκησε μάχιμη δικηγορία στην Αθήνα, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο δίκαιο αλλοδαπών και δευτερευόντως στο εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων Συνεργάστηκε με μεταναστευτικές, αντιρατσιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.Από τη σύστασή της το 2006 ήταν μέλος της Ομάδας Δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών. Έχει δημοσιεύσεις σε θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και δικαίου αλλοδαπών, ενώ είναι αρθρογράφος της εφημερίδας ΑΥΓΗ. Από το Μάιο του 2015 είναι Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετικές ομιλίες