Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Λογοθετίδης Στέργιος

Καθηγητής Νανοτεχνολογίας, Διευθυντής Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας LTFN & Κέντρου Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, ΑΠΘ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Ελλάδος (HOPE-A)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Στέργιος Λογοθετίδης είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας  ΑΠΘ, διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και μέλος της Συγκλήτου από το 2005-2009, και είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A.
 
Έχει σπουδάσει ως υπότροφος στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, το Max-PIanck Institute της Στουτγάρδης και το Berlin Synchrotron Radiation Facility, της Γερμανίας. Έχει πολυετή εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε διεθνή Ερευνητικά Κέντρα. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φυσικής και Γεωπονίας του ΑΠΘ, στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” και “Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών” του ΑΠΘ και σε Ιδρύματα της αλλοδαπής, σειρά μαθημάτων (Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Οπτική, Φυσική των Επιφανειών, Επιστήμη των Υλικών, Tεχνολογία Λεπτών Υμενίων, Τεχνικές Μικρο & Νανοδιεργασιών, Νανομηχανική, Τεχνολογία & Καινοτομία, κλπ) και σεμιναρίων σε θέματα Νανοτεχνολογίας, Νανοϊατρικής, κ.α. ενώ έχει υποβάλει με επιτυχία προτάσεις για νέα Μεταπτυχιακά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών στο ΑΠΘ.
 
Η Επιστημονική και Ερευνητική του συνεισφορά αναδεικνύονται μέσα από τις ~900 πρωτότυπες εργασίες και μονογραφίες, που είναι δημοσιευμένες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές (~320), πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (~490) και πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων. Έχει δώσει περισσότερες από 150 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής και έχει πάνω από 7000 ετεροαναφορές στις εργασίες του με δείκτη απήχησης h=40. Ως κριτής έχει προσφέρει πολύχρονες υπηρεσίες σε περισσότερα από 30 Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σε δεκάδες Διεθνή Συνέδρια. Έχει εκδόσει και συγράψει 6 Διεθνή Επιστημονικά βιβλία και 20 Κεφάλαια σε βιβλια, και είναι κάτοχος 3 πατεντών και άλλων 2 που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
Η Ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει: α) την Έρευνα στην Νανοτεχνολογία, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοϊατρική και Νανοβιοτεχνολογία, στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Λεπτών Υμενίων, στις Διεργασίες Επικαλύψεων και Νανοδομικών Υλικών, στην Ανάπτυξη Οπτικών και Φασματοσκοπικών Τεχνικών, β) τις Διαδικασίες και τους Μηχανισμούς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Αποτελεσμάτων της Έρευνας, και γ) τις Εφαρμογές που συνδέονται με την Ενέργεια, Ηλεκτρονικά, Υλικά, Πληροφορική, Υγεία, Συσκευασία Τροφίμων, κλπ. Επί σειρά ετών καθοδηγεί διδακτορικές διατριβές (20 PhD), κατευθύνει την έρευνα μεταδιδακτορικών ερευνητών (35 ερευνητές), τις διατριβές μεταπτυχιακών φοιτητών (155 Thesis) και την Έρευνα και Καινοτομία στους αντίστοιχους τομείς στην Ευρώπη και Διεθνώς.
 
Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει να επιδείξει σημαντικότατη διοικητική, οργανωτική και δημιουργική ικανότητα και εμπειρία (Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, Διευθυντής του Εργαστήριου Νανοτεχνολογίας LTFN και Μεταπτυχιακού Ν&Ν, Πρόεδρος της ΝΑΝΟΤΕXNOLOGY, κτλ.). Τα τελευταία 27 χρόνια έχει οργανώσει, διοικήσει, δημιουργήσει, υλοποιήσει και καθοδηγήσει με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα, ένα πλήθος από διεθνείς αναπτυξιακές δράσεις, σχηματισμούς και κοινοπραξίες από ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, και βιομηχανικούς φορείς της Ελλάδος, και του εξωτερικού (όπως Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα, μέλος επιτροπών, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, Ιδρύτής και Πρόεδρος του Συνδέσμου HOPE-A, κτλ.) με πολλά μετρήσιμα αποτελέσματα στην έρευνα, στην καινοτομία, στην δημιουργία νέων start-up εταιρειών και νεων τεχνολογιών, αλλά και στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.
 
 Πιο συγκεκριμένα:
 
Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας («Λεπτών Υμενίων-Νανοσυστημάτων & Νανομετρολογίας») LTFN (http://www.ltfn.gr) του ΑΠΘ, που δημιουργήθηκε το 1991 και του νεου  Κέντρου Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών, με εγκαταστάσεις 2000τμ στην περιοχή του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Το LTFN είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα κέντρο αριστείας, με προσωπικό από 35 νέους επιστήμονες και εξειδικευμένους ερευνητές, με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό αξίας που υπερβαίνει τα 20 Μ€ (αποκτήθηκε από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα). Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στο πεδίο του, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα και Διεθνώς, έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες φοιτητές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές και ερευνητές, και άνοιξε τον δρόμο για μια σειρά από νέες καινοτομικές και επιχιρηματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα γενικότερα.
 
Είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Διατμηματικού ΠΜΣ “Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν” (http://nn.physics.auth.gr) του ΑΠΘ το οποίο λειτουργεί από το 2003 ως το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρώπη στις Νανοτεχνολογίες. Από την έναρξή του έως σήμερα έχουν αποφοιτήσει από το Ν&Ν 200 εξειδικευμένοι Επιστήμονες και 35 Διδάκτορες, ενώ σήμερα εκπονούνται 13 Διδακτορικές Διατριβές και υπάρχουν 50 ενεργοί σπουδαστές.
 
Το 2003 ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης ίδρυσε και είναι Συντονιστής του Θεματικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας στις Νανοτεχνολογίες & Νανοβιοτεχνολογίες – ΝΑΝΟΝΕΤ, (http://www.nano–net.gr). Το Δίκτυο ΝΑΝΟΝΕΤ έχει ως στόχο την συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και βιομηχανικών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στις Νανο-Βιο-Τεχνολογίες. Σήμερα, αριθμεί 430 μέλη (Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, Εταιρείες, Νοσοκομεία) από όλη την Υδρόγειο (185 οργανισμοί από Ελλάδα, 192 από Ευρώπη, 25 από ΗΠΑ και Καναδά, και 28 από Ασία, εκ των οποίων 80 εταιρείες).
 
Ο Καθηγητής Σ. Λογοθετίδης έχει διοργανώσει δεκάδες Διεθνή Συνέδρια, Workshops, Ημερίδες, Διεθνή Σχολεία και Εκθέσεις Τεχνολογίας (στις Νανοτεχνολογίες, στην Επιστήμη των Υλικών, στα Οργανικά Ηλεκτρονικά, στην Νανοηλεκτρονική, στη Νανοϊατρική, στην Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων, στη Μεταφορά και Αξιοποίηση της Τεχνολογίας, και στη δημιουργία νέων κλάδων Καινοτομικών Εταιρειών σε αυτά τα πεδία.
 
Aπό το 2003, διοργανώνει το “International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (ΝΝ)”, ενώ από το 2005, διοργανώνει τα: “Global Plastic Electronics Conference”, το “International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE)”, και το “International Summer School on N&N (ISSON)”.
 
Από το 2011 διοργανώνει κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, το NN, ISFOE και ISSON που αποτελούν μαζί με την EXPO, το πολυγεγονός NANOTEXNOLOGY το οποίο είναι ένα από ατα μεγαλύτερα γεγονότα Νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, και στο οποιο συμμετέχουν πάνω από 1500 διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες από 60 χώρες.
 
Είναι Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 70 Ερευνητικά Προγράμματα (στα οποία οργάνωσε περισσότερες από 280 συναντήσεις και 250 αναφορές), με προϋπολογισμό 100 Μ€, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πολλά από τα οποία διακρίθηκαν και έχουν τιμηθεί από την ΕΕ για τα εξαιρετικά αποτελέσματά τους, καθώς και σε Εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ. Έχει αναπτύξει πολύχρονες συνεργασίες με περισσότερα από 80 Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς και με 70 Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς παραγωγικούς φορείς. Είναι κριτής και εμπειρογνώμονας σε δεκάδες Ερευνητικά Προγράμματα (Εθνικά, της ΕΕ, NSF, κτλ.).
 
Κατά τις περιόδους 2008-09 και 2009-2015 ήταν μέλος της επιτροπής ΕΣΠΑ για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης στα πεδία των Υποδομών, Υλικών και Κατασκευών και των Αναλυτικών Τεχνικών. Το 2011 διετέλεσε αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΖΚ. Από το 2013 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής High level Expert Group με στόχο τον συντονισμό των δράσεων του Horizon 2020 και Smart Specialization – RIS3. Ως μέλος αυτής της Επιτροπής συνεργάζεται με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΓΓΕΤ, την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και άλλες Περιφέρειες της Ελλάδος και Γερμανίας (NRWestfalia, Saxony) και Γαλλίας στην προετοιμασία των δράσεων του RIS3..
 
Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Hellenic Organic and Printed Electronic Association (HOPE-A) που απαρτίζεται από 20 εταιρείες και τρία ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια των ενεργειών του για τη δημιουργία της Βιομηχανίας των Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα.
 
Τέλος, την τελευταία τετραετία οργάνωσε 7 Διεθνή Workshops στην Ελλάδα με θέμα “Creating the Organic and Printed Ellectronic Industry in Greece” με την συμμετοχή πολλών Ελληνικών εταιρειών .

ΟΜΙΛΙΕΣ