Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τι πιστεύουν οι Έλληνες - 2022

Διαμαντοπούλου Άννα, Σακελλαρίδης Γαβριήλ, Οικονόμου - Λαλιώτη Μαρίνα, Κολιαστάσης Πάνος, Γεωργακόπουλος Θοδωρής

11 Μαΐου 2022

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:23:51 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 321

Το 22ο diaNEOsis Live με θέμα "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2022" πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαίου 2022. Αφορμή για τη διαδικτυακή συζήτηση στάθηκε η σχετική έρευνα της διαΝΕΟσις για τις αξιακές πεποιθήσεις των Ελλήνων, η οποία διεξάγεται καθε χρόνο.

Ποιες είναι οι σκέψεις των Ελλήνων για τις μεγάλες απειλές του μέλλοντος; Πώς βλέπουν οι πολίτες τα οικονομικά θέματα, τον ρόλο του κράτους στη ζωή τους, τα εργασιακά και τα θέματα ισότητας; Πώς άλλαξαν οι απόψεις μας μετά από μια τεράστια οικονομική κρίση, μια πανδημία και, πλέον, έναν πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος; Το "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες", η μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις για τις αξίες και τις στάσεις των Ελλήνων σε μια σειρά από σημαντικά θέματα, επέστρεψε το 2022 με νέα, σημαντικά ευρήματα.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος, συμμετείχαν οι:

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη – πρ. Επίτροπος ΕΕ – πρ. Υπουργός
Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Διευθυντής του Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή
Μαρίνα Οικονόμου – Λαλιώτη, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ
Πάνος Κολιαστάσης, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Queen Mary University of London και Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΠΑ

Το BLOD ευχαριστεί τους διοργανωτές για την παραχώρηση του βίντεο.

Διαμαντοπούλου Άννα Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη - Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ (HLG) για το Μέλλον του Κοινωνικού Κράτους

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Έχει θητεύσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συνολικά για 11 έτη. Από το 1999 έως το 2004 ήταν Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από το 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2012 ήταν Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και στη συνέχεια έως τις εκλογές του Μαΐου 2012, Υπουργός Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Είναι Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ήταν η υποψήφια της Ελλάδος για τη θέση της Γενικής Γραμματέως του ΟΟΣΑ, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει ενεργή παρουσία στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των think tanks “Friends of Europe” και “Notre Europe - Jacques Delors Institute”. Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος του Forum του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για την Κοινωνική Ευρώπη. Το σχολικό έτος 2012 -2013 δίδαξε Εφαρμοσμένη Ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Harvard Kennedy School (Fisher Family Fellow).

Προσωπική ιστοσελίδα της Άννας Διαμαντοπούλου

Σακελλαρίδης Γαβριήλ Διευθυντής Eteron Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έχει σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά. Έχει διατελέσει βουλευτής και υφυπουργός. Έργαστηκε ως οικονομολόγος στον χώρο της έρευνας και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ υπήρξε διευθυντής διεθνούς οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα.

Οικονόμου - Λαλιώτη Μαρίνα Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

Επιστημονική Σύμβουλος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής»- Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., με την επιστημονική ευθύνη της Μονάδας «Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας και Διαμόρφωσης Πολιτικών και Παρεμβάσεων».

Το κλινικό έργο αφορά κυρίως στην παροχή ψυχιατρικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που απευθύνονται τόσο στον ασθενή όσο και στην οικογένεια, ενώ η ερευνητική δραστηριότητα και το συγγραφικό έργο επικεντρώνονται στους τομείς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής- Ψυχιατρικής Επιδημιολογίας με πάνω από 300 πλήρεις ξενόγλωσσες και ελληνικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Κολιαστάσης Πάνος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, Queen Mary University of London & Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΕΚΠΑ

Ο Πά­νος Κο­λι­α­στά­σης είναι δι­δά­κτωρ Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης του Queen Mary University of London (QMUL), μεταδιδα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αθη­νών και δι­δά­σκων στο Ελ­λη­νι­κό Ανοι­κτό Πα­νε­πι­στή­μιο (ΕΑΠ). Απο­φοί­τη­σε από το Τμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης Δη­μό­σι­ας Δι­οί­κη­σης του Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών και στη συ­νέ­χεια έλα­βε το με­τα­πτυ­χι­α­κό του δί­πλω­μα (MSc) στη Δη­μό­σια Πο­λι­τι­κή (Public Policy) από το University College London (UCL). Έχει δι­α­τε­λέ­σει επί­σης με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κός ερευ­νη­τής Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης στο ΕΑΠ, επισκέπτης ερευ­νη­τής στο Πα­νε­πι­στή­μιο Πε­λο­πον­νή­σου, δι­δά­σκων Επι­κοι­νω­νι­α­κή Πο­λι­τι­κή και λέ­κτο­ρας Πολιτικής Επι­κοι­νω­νί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας. Στη δι­δα­κτο­ρι­κή του δι­α­τρι­βή με τίτ­λο «The permanent campaign strategy of Greek Prime Ministers (1996-2011)» με­λέ­τη­σε την επι­κοι­νω­νι­α­κή στρα­τη­γι­κή που ακο­λού­θη­σαν τρεις δι­α­δο­χι­κοί Έλ­λη­νες Πρω­θυ­πουρ­γοί (Κ. Ση­μί­της, Κ. Κα­ρα­μαν­λής, Γ. Πα­παν­δρέου) για την τό­νω­ση της δη­μο­τι­κό­τη­τάς τους, από τη σκο­πιά της θε­ω­ρί­ας permanent campaign. Άρ­θρα του έχουν δημοσιευ­θεί σε ξέ­να κι ελ­λη­νι­κά επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά κα­θώς και σε ξέ­νους κι ελ­λη­νι­κούς συλ­λο­γι­κούς τόμους. Τα ερευ­νη­τι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα επι­κε­ντρώ­νο­νται σε θέ­μα­τα πο­λι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας, εκλο­γι­κής συμπεριφο­ράς και συ­γκρι­τι­κής πο­λι­τι­κής. 

(Πηγή: biblionet.gr)

Γεωργακόπουλος Θοδωρής Δημοσιογράφος - Συγγραφέας - Advisory Board διαΝΕΟσις

Ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έχει δουλέψει ως δημοσιογράφος, αρθρογράφος σε περιοδικά, μεταφραστής, επιμελητής κειμένων, και υπεύθυνος ψηφιακών media σε μεγάλο ελληνικό ΜΜΕ. Ήταν συνιδρυτής ενός digital media startup, ενώ έχει εργαστεί και ως μεταφραστής και επιμελητής εκδόσεων. Σήμερα είναι μέλος του Advisory Board του ανεξάρτητου μη-κερδοσκοπικό ερευνητικού οργανισμού «Διανέοσις» και αρθρογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή και σε άλλα ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία: Ένα εφηβικό μυθιστόρημα («Πέρα από την Καταιγίδα», Οξύ, 2006), μια συλλογή δημοσιογραφικών κειμένων («Αληθινές Ιστορίες», Introbooks, 2011), μια συλλογή άρθρων γνώμης («Πράγματα Που Σκέφτομαι Στο Ντους, e-book Καστανιώτης, 2014), ένα μυθιστόρημα για την ελληνική κρίση («Φεβρουάριος», Καστανιώτης, 2012) και μία αστυνομική ιστορία στα αγγλικά, με τ' όνομα "Lost and Found". Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο προσωπικό του site και στο Twitter (@tgeorgakopoulos).

Ιστότοπος του Θοδωρή Γεωργακόπουλου

Σχετικές ομιλίες