Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Τεχνολογία και Καινοτομία ως βασικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Μάγκλαρης Βασίλης

6 Νοεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35:36 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1753
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Μάγκλαρης Βασίλης

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
06/11/2012

Διάρκεια
35:36

Εκδήλωση
Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες

Χώρος
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"

Διοργάνωση
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Κατηγορία
Οικονομία, Τεχνολογία

Ετικέτες
τεχνολογία, καινοτομία, οικονομία

Με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών αιχμής ως καθοριστικών παραμέτρων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας, που θα στηρίζει σύγχρονες θέσεις εργασίας και την πρόκληση χάραξης εθνικών στρατηγικών, ο ΣΕΒ διοργάνωσε σήμερα (Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012) δημόσια εκδήλωση με θέμα: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες», στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Σκοπός της παρέμβασης του ΣΕΒ είναι να συμβάλει σε μία ευρύτερη δημόσια συζήτηση για τις τεχνολογικές προτεραιότητες της χώρας και να αναδείξει τη σπουδαιότητα καθώς και την αλληλεξάρτηση τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και ανταγωνιστικότητας.

Τα κυριώτερα σημεία της ομιλίας του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή κ. Βασίλη Μάγκλαρη,στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ήταν: 


Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστική η Ελληνική οικονομία στο διεθνές περιβάλλον είναι η ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών που αφορούν στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της ΕΤΑΚ συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την έξοδο από τη βαθιά δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

Για τον σκοπό αυτό, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη δημιουργία σταθερού θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις σε Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στην παροχή κινήτρων για τη δημιουργία μίας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται από ένταση γνώσης/καινοτομίας για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσίων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ΓΓΕΤ φιλοδοξεί να αναδείξει τις απαιτούμενες συνέργειες των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα ΑΕΙ και στους Ερευνητικούς της Φορείς με την παραγωγή καινοτομίας από τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΕΤ έχει δρομολογήσει την επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο απλοποιημένων διαδικασιών που στηρίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας για την προγραμματική περίοδο 2013-2020.

Στους κύριους άξονες πολιτικής της ΓΓΕΤ περιλαμβάνονται:

(1) η ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καινοτομίας,
(2) η υλοποίηση δράσεων ΕΤΑΚ που υποστηρίζουν τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες,
(3) η ενίσχυση και ενθάρρυνση της περιφερειακής καινοτομίας μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3, Regional Innovation Strategies for Smart Specialization),
(4) η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα προς όφελος του παραγωγικού ιστού αλλά και της κοινωνίας (π.χ. ΣΔΙΤ),
(5) η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού  της χώρας,
(6) η ενίσχυση υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών και η δημιουργία νέων,
(7) η αυξημένη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό χώρο Έρευνας και ειδικότερα στο Horizon 2020,
(8) η συνέργεια Δημόσιων και Ιδιωτικών πόρων σε συνδυασμό με Διαρθρωτικά και Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΤΑΚ τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο, (9) η αξιοποίηση της καινοτομίας από το Δημόσιο καθώς και
(10) η προετοιμασία σε θέματα ΕΤΑΚ της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Α’ Εξάμηνο 2014.

Μάγκλαρης Βασίλης Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952. Έλαβε το Πτυχίο του Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ το 1974, το Master of Science στο Polytechnic Institute of Brooklyn το 1975 και το Διδακτορικό του (Ph.D.) στη κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - Μηχανικού Πληροφορικής από το Columbia University, στη Νέα Υόρκη το 1979.

Από το 1979 έως το 1981 εργάσθηκε στην Network Analysis Corporation, Great Neck, New York, όπου ασχολήθηκε και διεύθυνε έργα και μελέτες σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα φωνής και δεδομένων. Το 1981 ήταν σύμβουλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για θέματα τηλεπικοινωνιακής πολιτικής κατά την περίοδο απελευθέρωσης των Αμερικανικών τηλεπικοινωνιών. Από το 1981 έως το 1989 δίδαξε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Πληροφορικής (Department of Electrical Engineering & Computer Science) στο Polytechnic University (πρώην Polytechnic Institute of Brooklyn), Brooklyn, New York ΗΠΑ, όπου προήχθη το 1987 σε Μόνιμο Αναπληρωτή Καθηγητή (tenured Associate Professor). Από τον Οκτώβριο του 1989 απασχολείται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Ε.Μ.Π., όπου είναι Καθηγητής στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής.

Η διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική του δραστηριότητα καλύπτει περιοχές τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με έμφαση στη διαχείριση δικτύων τηλεματικής, στατιστική ανάλυση τηλεπικοινωνιακής κίνησης, μοντέλα προηγμένων δικτύων Internet νέας γενιάς, τεχνικές παροχής πόρων - υπηρεσιών σε δίκτυα και κατανεμημένα συστήματα πληροφορικής (Grid, SOA - Service Oriented Architectures), διαχείριση ασφάλειας δικτύων και κατανεμημένων συστημάτων και αλγόριθμους βελτίστου σχεδιασμού δικτύων. Διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα σε “Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων - Ευφυή Δίκτυα” και “Θεωρία Αναμονής” και μεταπτυχιακά μαθήματα σε “Τηλεπικοινωνίες Video ,” Δίκτυα “Ηλεκτρονικού Εμπορίου και “Απελευθέρωση & Ρύθμιση στις Τηλεπικοινωνίες.”

Στο Ε.Μ.Π. ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Διαχείρισης & Βελτίστου Σχεδιασμού Δικτύων (Network Management & Optimal Design Laboratory - NETMODE). Το εργαστήριο στηρίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών ερευνητών και τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος με μερική χρηματοδότηση από Προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R & D) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission) και Εθνικών φορέων.

Ήταν κύριος επιβλέπων τεσσάρων μεταπτυχιακών φοιτητών που έλαβαν το Διδακτορικό πτυχίο (Ph.D.) στις ΗΠΑ. Στο Ε.Μ.Π. ήταν κύριος επιβλέπων οκτώ Υποψηφίων Διδακτόρων που έλαβαν το Διδακτορικό πτυχίο. Από το 1990 έως το 1998 ήταν Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στο Ε.Μ.Π.

Από το 1993 έως τον Μάιο 2004 ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος της ανάπτυξης του ενιαίου ψηφιακού δικτύου φωνής δεδομένων και video του Ε.Μ.Π, του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Ιδρύματος (ΚΕΔ), καθώς και των σχετικών Προγραμμάτων χρηματοδότησης από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για αναβάθμιση των υπηρεσιών (Intranet-Internet) και ανάπτυξη προηγμένων υποδομών τηλεκπαίδευσης.

Από το 1994 έως το 1996 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Από το 1995 έως το 2005 (δύο θητείες) ήταν Επίτροπος στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Διατέλεσε για δύο θητείες μέλος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών (ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμων).

Από τον Σεπτέμβριο του 1998 έως τον Ιούνιο 2004 διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ (Greek Research & Technology Network - GRNET), φορέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης υπευθύνου για την ανάπτυξη και διαχείριση του Ελληνικού Εθνικού Ερευνητικού – Εκπαιδευτικού Δικτύου. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ - GRNET) διασυνδέει όλα ΑΕΙ, ΤΕΙ και τα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας σε δίκτυο κορμού υψηλών ταχυτήτων (έως και 10 Gbps) και μετέχει σαν εταίρος στο Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο Internet νέας γενιάς GEANT. Ως Πρόεδρος του ΕΔΕΤ δρομολόγησε πολύπλευρες διεθνείς δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη Ερευνητικού Δικτύου Internet νέας γενιάς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου (Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Σερβία, Ουγγαρία, Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Τουρκία, Κύπρος, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Ιορδανία, κλπ.), καθώς και η ενεργή συμμετοχή της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής κοινότητας της χώρας σε πρωτοποριακά Ευρωπαϊκά έργα κατανεμημένου υπολογιστικού πλέγματος (Grid computing).

Τον Οκτώβριο του 2004 εκλέχθηκε και παραμένει Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων (National Research & Education Networks Policy Committee, NREN PC). Η Επιτροπή, εκτός από την χάραξη πολιτικής για την εναρμονισμένη ανάπτυξη Ερευνητικών – Ακαδημαϊκών δικτύων Internet νέας γενιάς σε 34 χώρες του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και τον σχεδιασμό του δι-ευρωπαϊκού Δικτύου GEANT, συμπεριλαμβανομένων και των δι-ηπειρωτικών του διασυνδέσεων. Το GEANT συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά NREN και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έχει δώσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει συγγράψει άνω των εκατό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και λαμβάνει μέρος σε επιτροπές στρατηγικού σχεδιασμού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Είναι Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων του Ε.Μ.Π., μέλος του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ, μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Internet του μέλλοντος (FIRE Expert Group of the European Commission) και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Διεθνούς Στρατηγικής του Ακαδημαϊκού – Ερευνητικού Δικτύου των ΗΠΑ (Standing Committee on International Strategy for Internet2).

Σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σχετικές ομιλίες

Η Ελλάδα Μετά / Κύκλος 4: Η επανάσταση του αυτονόητου – Πεδία ανάπτυξης 164:35

Ιουν 13, 2017

Η Ελλάδα Μετά / Κύκλος 4: Η επανάσταση του αυτονόητου – Πεδία ανάπτυξης

Βερνίκος Γεώργιος Διακουλάκης Νίκος Καλογήρου Γιάννης Καρτάλης Κωνσταντίνος Κρητικός Αλέκος Τσαυτάρης Αθανάσιος Ανδρεάδης Ανδρέας Βακάλης Αθανάσιος Γιαννίτσης Τάσος Φέσσας Θεόδωρος Δήμτσα Σοφία

Γλώσσα: Ελληνική