Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Osmanlı İmparatorluğu Sinemada

Erdoğan Nezih, Papadopoulos Yannis

24 Μαΐου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 88:10 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 589
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Erdoğan Nezih
Papadopoulos Yannis

Γλώσσα
Türkçe

Ημερομηνία
24/05/2016

Διάρκεια
88:10

Εκδήλωση
Sismanoglio Megaro konuşmalar

Χώρος
Sismanoglio Megaro, Istanbul

Διοργάνωση
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Yunanistan Ulusal Araştırma Enstitüsü Osmanlı Araştırmaları Programı ve Orient-Institut Istanbul işbirliğiyle Sismanoglio Megaro binasında “Doğu Akdeniz’de Osmanlı Geçmişini Hatırlamak” başlıklı bir konuşmalar dizisi düzenliyor. Ekim 2015 – Mayıs 2016 eğitim öğretim döneminde Sismanoglio Megaro’da Evangelia Balta (Program of Ottoman Studies, National Hellenic Research Foundation, Athens) ile Richard Wittmann’ın (Orient-Institut, Istanbul) birlikte düzenleyeceği bu konferans dizisi, Doğu Akdeniz bölgesindeki günümüz sakinlerinin ortak geçmişlerinin çeşitli yönlerine ışık tutmayı amaçlıyor. Bu konferans dizisi Orient-Institut Istanbul ile Program of Ottoman Studies at the National Hellenic Research Foundation’ın araştırma alanlarıyla örtüşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışının sonuçlarıyla etkilerinin halen hissedildiği günümüzde, bu konferanslar hâkim tarihyazımının standart kurallarını ve sınırlarını zorlayan çok sayıda kaynağa odaklanmaktadır. Kişisel ve resmi yazılı kaynaklarının yanı sıra görsel ve sanatsal ifade biçimlerini de araştırma sürecine dahil eden bu dizi, bu geniş –ve yüzyıllar boyunca bir bütün olarak kalmış– coğrafi alanda yirminci yüzyılın ilk otuz yılındaki derin siyasi değişikliklere eşlik eden kopuşlara ve sürekliliklere bir ışık tutma denemesi olacaktır. Devamını oku: http://goo.gl/JDzkt4
 
 
Nezih Erdoğan (İstanbul)
Osmanlı Geçmişini Hatırlayamamak: Türk Sineması’nda
Tarihyazımının Sorunları
 
Özet
Bu konuşma Türk sinema tarihyazımının bazı önemli sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Tarihyazımı bakışını filmlerin tarihiyle kısıtlamış ve Türk Sineması’nın kökenlerine, özellikle ilklerine takıntılı bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yaklaşım tarihyazımının millileştirici milliyetçiliğini ele vermekte ve Osmanlı toplumunun çokuluslu ve çoketnisiteli karakterininin çarpık bir tablosunu çizmektedir. Sinema tarihyazımı, Türk tarihyazımının mevcut anlatılarını da yenideüretmiştir; örneğin Oryantal bir despot olarak Abdülhamid’in elektrikli aletlerin kullanımını yasaklaması ve böylelikle sinemanın Türkiye’de gelişmesini engellemesi. Konuşma bu tür anlatıları sorgulamakta ve genç kuşak tarihçiler sayesinde ortaya çıkmakta olan yeni paradigmaya geçmeyi önermektedir. 
 
Yannis G.S. Papadopoulos (Athens)
Yunan Sinemasında Anadolu Yansımaları
 
 
Özet
Bu sunumda Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları, 1919-22 yılları arasındaki Yunan-Türk Savaşı ve Anadolu’dan Yunanistan’a gerçekleşen göç sırasında Yunanistan’da çekilmiş filmler ve TV dizileri aracılığıyla yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki kolektif kültürel belleğin nasıl inşa edildiği tartışılacaktır. Kültür ürünleri, konuyla ilgili birbiriyle çatışma halindeki mevcut stereotipler olmadan da popüler kültürde ve gündelik yaşamda “öteki”nin oluşturulmasına hizmet eder. Böylece II. Dünya Savaşı’nın öncesindeki barış döneminin nasıl idealize edildiğini, “düşmanın” nasıl şeytanlaştırıldığını, etnik çatışmalarda ve azınlıklara yapılan zulümlerde dış güçlerin rolü olduğu algısının nasıl bir arada var olduğunu göstereceğiz. Bu çalışmada bahsedilen kültür ürünlerinin dönemin resmi tarihinden ayrılıp ayrılmadığı ve mevcut kolektif algıları ne dereceye kadar değiştirdiği tartışılacaktır.
 
 
 
 
English text
 
Τhe National Hellenic Research Institute (Ottoman Studies Programme) and the Orient-Institut (Istanbul) is to hold at the Sismanoglio Megaro a series of lectures titled “Remembering the Ottoman Past in the Eastern Mediterranean”. This joint series of lectures organized by Evangelia Balta (Programme of Ottoman Studies, National Hellenic Research Foundation, Athens) and Richard Wittmann (Orient-Institut, Istanbul), to be held at the Sismanoglio Megaro during the October 2015 – May 2016 academic year, aims to shed light on various aspects of the communal past of today’s residents of the Eastern Mediterannean region. This series of lectures is consistent with the research interests of the Orient-Institut Istanbul and the Programme of Ottoman Studies at the National Hellenic Research Foundation. It focuses on a large number of sources that go beyond the standard rules of established history-writing. By taking into account personal and official textual sources, as well as visual and artistic forms of expression, an attempt will be made to throw light on the rifts and continuities that accompanied the profound political reshuffling in this wide – and for centuries, unified – geographical area during the first third of the twentieth century. Read more http://goo.gl/cL5mVN
 
 
The Ottoman Empire in Moving Images
The final séance, which will bring the curtain down on this year’s events entitled ‘Remembering the Ottoman Past in the Eastern Mediterranean’, is on the cinema. We have dedicated the last series of the eight cycles to image, the most powerful record of collective memory. I start with the cliché that the cinema as the ‘product’ of a particular society constitutes a piece of historical evidence, a direct or indirect testimony to the society that produced it. Films, documentaries, TV series were opportunely exploited and still are by historians, as the cinema, whether documentaries or fictional films, with the specific language it uses, makes the implicit accessible and is an archive of inestimable historical value. The use of film as a historical source means understanding the relationship between fiction and reality; it means the ability to read cinematic ‘language’ using historic tools.These and other topics will be presented to us today by two colleagues. The paper to be delivered by Nezih Erdoğan addresses some of the major problems in Turkish film historiography. His title is emblematic: Disremembering the Ottoman Past.He will put forward the reasons why at a given time the imperial Ottoman past was forgotten, had to be forgotten. Yiannis Papadopoulos will focus on the construction of collective memory, by studying films and TV series produced in Greece about the final years of the Ottoman Empire, the Greco-Turkish war of 1919-22 and the Anatolian refugees.
 
 
Nezih Erdoğan (Istanbul)
Disremembering the Ottoman Past:
Problems of Turkish Film Historiography
 
Abstract
This paper addresses some major problems of Turkish film historiography. It will be argued that Turkish film historiography has limited its scope to the history of films and is obsessed with the origins of Turkish cinema, particularly with its firsts. This reveals its nationalising nationalism creating a distorted picture of the multi- national and multi-ethnic character of Ottoman society. Turkish film historiography has also reproduced the existing narratives of Turkish historiography; Sultan Abdulhamid, for example, is potrayed as an Oriental despot, banning the use of electric apparatuses, and thus preventing cinema from catching up in Turkey. The paper questions such narratives and suggests a paradigmatic shift, which is already emerging thanks to a younger generation of historians.
 
 
Yannis G.S. Papadopoulos (Athens)
Reflections of Asia Minor in Greek Cinema
 
Abstract
The paper will discuss the construction of collective memory during the second half of the twentieth century, by studying films and TV series produced in Greece on the last years of the Ottoman Empire, the Greco-Turkish war of 1919-22 and the Anatolian refugees. Without necessarily contesting preexisting stereotypes, cultural products dealing with these subjects served as a means to introduce the “other” in popular culture and everyday life. We will thus present the idealization of a period of peaceful coexistence before WWI, the demonization of the “opponent”, the perception of the external powers’ role in instigating ethnic clashes and the persecution of minorities. The study will analyze to what extent these products diverge from official history readings of the period and to what extent they may modify preexisting collective perceptions.

Erdoğan Nezih Profesör, İstanbul Şehir Üniversitesi

Prof. Dr. Nezih Erdoğan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Erken Sinema, Sinema Kuramları ve Öyküleme Sanatı dersleri vermektedir. Türk popüler sinemasında kolonyal söylem, ses ve beden, Hollywood’un Türkiye’de alımlanması, Amerikan filmlerinin Türkiye’de dağıtımı, gösterimi ve sansürlenmesi  üzerine makale ve kitap bölümleri yazmıştır. Miyase Christensen ile Shifting Landscapes: Film and Media in European Context adlı kitap derlemesini hazırladı. Son yıllarda, daha çok Türk sinema tarihi ve tarihyazımı, sinemanın İstanbul’a gelişinin basın tarafından dile getirilişi, 1890’ların sonu ve 1900’ların başında İstanbullu’ların sinema deneyimi üzerine proje çalışmaları yürüttü, makale ve bölümler yazdı, ulusal ve eleslararası konferanslarda bildiri verdi. Halihazırda, sinemanın İstanbul’da ilk yılları, seyir ve modernlik üzerine bir kitap çalışması yürütmektedir.

Papadopoulos Yannis Panteio Atina Üniversitesi

Dr. Yannis G. S. Papadopoulos tarih ve arkeoloji alanlarındaki yüksek lisans çalışmasını Ioannina Üniversitesi’nde, antropoloji alanında uzmanlık çalışmasını Paris’teki EPHE’de, tarih alanındaki doktorasını Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde, kültür sistemleri üzerine doktora sonrası çalışmasını ise Girit Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Papadopoulos halen Peloponez Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde Osmanlı tarihi üzerine dersler vermektedir. Doktora tezi, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Gitmiş Rum Ortodoks Göçmenler ve Yunan Devleti’nin 1890-1927 Arasındaki Dış Politikası” konusunu ele alır. Papadopoulos araştırmalarında göç, etnisite ve ulusalcılığa odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu projesi Avrupa Göçü Devletlerarası Komitesi’nin (ICEM) tarihiyle ilgilidir.