Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ιστορική Αναδρομή και Σημερινή Πραγματικότητα των ΤΠΕ. Δράσεις και Μέτρα στην Ευρώπη

Καλογρίδου-Κολυβά Μαργαρίτα

9 Οκτωβρίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17:25 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3040
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Αφόρμηση για τη συγκεκριμένη παρουσίαση αποτέλεσαν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις που αφορούν στην «τεχνολογία» με στόχο, αφού αυτές επισημανθούν, να σχολιασθούν με συνοπτικό τρόπο. Στη συνέχεια, μάς απασχόλησε τόσο η εξέλιξη της εν λόγω λέξης στο σημερινό νοηματικό περιεχόμενό της όσο και οι πιθανές ωφέλειες-επιπτώσεις από τη χρήση γενικότερα των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στις διαφοροποιήσεις -ως προς το ερμηνευτικό πλαίσιο και τη χρήση- του όρου ΤΠΕ (και των λοιπών σχετικών ακρωνυμίων που συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία) οι οποίες, κατά περίπτωση και ανάλογα τις υπάρχουσες συνθήκες, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Όπως είναι γνωστό, οι αλλαγές στην εκπαίδευση -άρα και η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων- απαιτούν συντονισμένες και μεθοδικές προσπάθειες για να μπορέσουν να υλοποιηθούν απρόσκοπτα. Ως εκ τούτου, όταν γίνεται αναφορά στις πολιτικές, δραστηριότητες κλπ. που έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη καθώς και στους τρόπους που αυτές ενσωματώνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα της εργασιακής, κοινωνικής κλπ. ζωής των πολιτών από τα διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε., δεν παραλείπεται να υπογραμμιστεί και η επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων. Για τους ίδιους λόγους δεν μπορεί να υποβαθμίζεται η σημασία της αμφίδρομης, αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας που μπορούν πλέον να επικοινωνούν μέσω των ΤΠΕ πολύ πιο εύκολα και δημιουργικά με την ευρύτερη κοινωνία.

Στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης κοινοποιήθηκαν τα βασικά συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από μία έρευνα (ULB, Βέλγιο, 2007), η οποία πραγματοποιήθηκε με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς να κοινοποιήσουν την εμπειρία τους (θετική ή αρνητική) από τη χρήση των ΤΠΕ. Για πρακτικούς λόγους η συνέντευξη, που βοήθησε να αντλήσουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που μας ενδιέφεραν, είχε εστιάσει σε τρεις βασικούς θεματικούς ερευνητικούς άξονες: α) στο κοινωνικό-οικονομικό- πολιτισμικό προφίλ των εκπαιδευτικών και μαθητών, β) στο επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές στις Νέες Τεχνολογίες και γ) στις απόψεις που καταθέτουν αλλά και στις πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη χρήση των ΤΠΕ στην ιδιωτική, επαγγελματική κλπ. ζωή τους.

Έτσι, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία -μεταξύ των άλλων- να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να προτείνουν κατάλληλες λύσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων που θεωρούν ότι σχετίζονται με τις Νέες Τεχνολογίες κ.ά.

Καλογρίδου-Κολυβά Μαργαρίτα Σχολική Σύμβουλος ΠΕ 02 Δυτικής Αττικής - Εθνική Επιθεωρήτρια ΔΕ στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ψυχολογίας και κάτοχος δύο Μάστερ. Το πρώτο στην Εφαρμοσμένη Διδακτική και Έρευνα (VUB, Βρυξέλλες, Βέλγιο) και  το δεύτερο στη Σχολική Διαχείριση/ Management- Προοπτικές και όρια των Νέων Τεχνολογιών (ULB, Βρυξέλλες, Βέλγιο).

Έχει εργαστεί στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (π.χ. Louvain- La Neuve/Institut des Langues Vivantes- UCL, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε Διαπολιτισμικά Σχολεία στην Ελλάδα και το Βέλγιο (π.χ. Eυρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ), κ.ά.

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά (Μιλά, επίσης, Ιταλικά).

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων και έχει ορισθεί Εθνική Επιθεωρήτρια Δ.Ε. στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και πολλές επιστημονικές μελέτες που αφορούν στη διδασκαλία και τη θέση της ελληνικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό χώρο. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Eπιπλέον, έχει μεταφράσει λογοτεχνικά/σχολικά βιβλία, ενώ έχει συνεργαστεί και συντάξει διάφορα Προγράμματα Σπουδών για την Ελληνική Γλώσσα (ως μητρική και ξένη) και τα Αρχαία Ελληνικά (Ευρωπαϊκά Σχολεία).

Σχετικές ομιλίες