Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Επενδυτικές Συμπράξεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Ανδριοπούλου Έλλη, Rao Kishore, Ost Christian, Ανωμερίτης Γεώργιος, Clausse Guy, Γαρέζου Μαρία - Ξένη

7 Μαρτίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 84:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1240
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ένα νέο «αφήγημα» για την κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αναζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μελλοντικών της πολιτικών. Ένα αφήγημα το οποίο θα αξιοποιεί το ευρύ πολιτισμικό απόθεμα των χωρών – μελών της ΕΕ, προτάσσοντάς το ταυτόχρονα ως βασικό πυλώνα χάραξης πολιτικής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020: Το ευρωπαϊκό όραμα για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Πρόκειται για ένα σύνολο πολιτικών το οποίο προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάκαμψης, που επιδιώκει το συνδυασμό ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας με την κοινωνική συναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη.

Η ανάγκη της πρόταξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις δημόσιες πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθίσταται επιτακτική για μια σειρά από πρόσθετους λόγους. Καταρχήν, η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να αξιοποιήσει το πολιτισμικό της απόθεμα, προκειμένου να ξαναπλάσει και να συνδιαμορφώσει περαιτέρω τις πολιτιστικές αξίες της και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή σε μια εποχή εντάσεων και μετασχηματισμών, κατά την οποία αναπτύσσονται ποικίλες φυγόκεντρες και οπισθοδρομικές τάσεις. Δεύτερον, η πολιτιστική κληρονομιά αντιμετωπίζει σήμερα πρόσθετες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις σε σχέση με το παρελθόν (π.χ. επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή). 

Τέλος, αποτελεί κοινή παραδοχή μεταξύ των ειδικών ότι οι συνθήκες οικονομικής κρίσης, που επικρατούν σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η δημοσιονομική λιτότητα, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους τομείς της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τούτη είναι μια δαπανηρή υπόθεση, η έλλειψη και η απώλεια όμως της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενδεχομένως να κοστίσουν στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο.

Με βάση τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν λογίζεται απλώς ως ένα πολύτιμο απόθεμα που διαφυλάττουμε και συντηρούμε, αλλά ως ένα σύνολο πόρων που αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε, καθώς και ως κινητήριος δύναμη για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, η Ελληνική Προεδρία διοργάνωσε  στην Αθήνα, στις 6 - 8 Μαρτίου 2014 το συνέδριο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο Προσκήνιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της Κοινωνίας των Πολιτών. Η στρογγυλή τράπεζα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Β΄ Θεματικής "Πολιτιστική Κληρονομιά και Οικονομία: Επενδύοντας στο Μέλλον".

Σκοπός του συνεδρίου είναι 

• να αναδείξει την εγγενή σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης

• να τονίσει την καίρια και διακριτή συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη συμμετοχική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη

• να υπογραμμίσει την ανάγκη να διερευνηθούν νέοι τρόποι σκέψης σε επίπεδο χάραξης και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, καθώς και καινοτόμοι τρόποι λειτουργίας

• και τέλος, να προωθήσει το αίτημα για την υιοθέτηση από την ΕΕ μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόρου και προϋπόθεσης για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» στην Ευρώπη.

Το συνέδριο επιχειρεί να συνδέσει τη θεωρητική συζήτηση με παραδείγματα καλής πρακτικής, τα οποία καταδεικνύουν τον καίριο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτέλεσε, επιπλέον, ευκαιρία για τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής, ερευνητών, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών ομάδων εμπειρογνωμόνων, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό να συμβάλει:

• Στην αναγνώριση και την καλύτερη κατανόηση της αξίας και του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο πλαίσιο της βιωσιμότητας, κυρίως ως τρόπου ανταπόκρισης στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις.

• Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ευρύ φάσμα των ωφελειών που προκύπτουν από την οργανική ένταξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στα σχετικά προγράμματα.

• Στην ανάδειξη της αναγκαιότητας για την ανάληψη συντονισμένης και συλλογικής δράσης από όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κυβερνήσεων, της Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πολιτιστική κληρονομιά για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

• Στη συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την ενίσχυσή της ως βασικού παράγοντα και πόρου για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων στη χάραξη πολιτικών, κοινοτικών και εθνικών, στο άμεσο μέλλον – ιδίως, σε συσχετισμό με το επόμενο Πρόγραμμα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τον Πολιτισμό.

Ανδριοπούλου Έλλη Λειτουργική Διευθύντρια Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος"

Η Έλλη Ανδριοπούλου είναι Λειτουργική Διευθύντρια (co-Chief Operating Officer) του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (www.SNF.org) στην Αθήνα, από όπου το Ίδρυμα διαχειρίζεται δωρεές σε όλη την Ελλάδα.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της στο Ίδρυμα, η κυρία Ανδριοπούλου ήταν Γενική Διευθύντρια Marketing στη Citibank. Στην πολυετή καριέρα της στον ίδιο οργανισμό είχε επίσης διατελέσει Επικεφαλής του Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατών, Project Manager της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων και Sales Development Manager για το δίκτυο καταστημάτων και Quality Officer.

Η Έλλη Ανδριοπούλου έχει επίσης εργαστεί στην Oliver Wyman στη Βοστώνη, ως σύμβουλος επιχειρήσεων για θέματα στρατηγικής, έχοντας ως πελάτες ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρίες στις ΗΠΑ (Fortune 500 companies).

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Kellogg School of Management, Northwestern University, και πτυχίο (BA) στον τομέα της ψυχολογίας από το Deree College.

Ιστοσελίδα του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος"

Rao Kishore Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

O Kishore Rao (Ινδία) είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από την Ινδία και από το Πανεπιστήμιο Cornell των Η.Π.Α. Από το 1976 συνεργάζεται με την Κυβέρνηση της Ινδίας από διάφορες θέσεις τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις Ομόσπονδες Πολιτείες της χώρας. Aπό τον Ιούλιο του 1999 ως τον Ιανουάριο του 2005 εργάστηκε στη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) και από το 2002 ως το 2004 διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Παγκόσμια Κληρονομιά. Τον Φεβρουάριο του 2005 εισήλθε στην UNESCO ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς και αργότερα τον Μάρτιο του 2011 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή. Τα τελευταία 30 χρόνια είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO (1972) από τα κράτη μέλη, τα Συμβουλευτικά Όργανα και την Γραμματεία της Σύμβασης (UNESCO). Έχει γράψει και εκδώσει πολυάριθμες ανακοινώσεις και άρθρα σχετικά με θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ost Christian Καθηγητής Οικονομικών, ICHEC, Brussels Management School

O Christian Ost είναι οικονομολόγος με μακρά εμπειρία στην διοίκηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την θεωρία επιχειρηματικών κύκλων και την οικονομία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain, μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Georgetown και πτυχίου Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Είναι Καθηγητής Οικονομικών στο ICHEC Brussels Management School, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain και στο Διεθνές Κέντρο Συντήρησης Raymond Lemaire του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain. Από το 2000 ως το 2008 διετέλεσε Πρύτανης του ICHEC Brussels Management School και σήμερα είναι υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής. Ασχολείται ενεργά με την ανάπτυξη του τομέα των οικονομικών στην πολιτιστική κληρονομιά από την δεκαετία του 1980. Συνέγραψε σε συνεργασία με τον Raymond Lemaire (συνιδρυτή του ICOMOS) την Αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Πολιτιστική Κληρονομιά: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτικές (1984). Είναι Επισκέπτης Λέκτορας στο ICCROM και σε άλλα πανεπιστήμια. Είναι μέλος της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής του ICOMOS, και Πρόεδρος από το 2000 ως το 2005. Από το 2008 έως το 2009, ήταν προσκεκλημένος ερευνητής-υπότροφος στο Ινστιτούτο Συντήρησης Getty στο Λος Άντζελες.

Ανωμερίτης Γεώργιος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ο Γιώργος Ανωμερίτης είναι οικονομολόγος και έχει σημαντική εμπειρία ως Διευθύνων Σύμβουλος ή Πρόεδρος στη διοίκηση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών Εταιρειών. Διαθέτει πλούσια κοινοβουλευτική δραστηριότητα καθώς υπήρξε Βουλευτής από το 1993 επί 14 χρόνια, ενώ έχει διατελέσει τέσσερις φορές Υπουργός. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. (Μεταφορές και Ναυτιλία) το 2003. Ο κ. Γ. Ανωμερίτης είναι γνωστός για την αντιδικτατορική του δράση και τους κοινωνικούς του αγώνες. Έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας, το βραβείο Ειρήνης και Φιλίας «Ιπεκτσί», τον Ανώτατο Ταξιάρχη του Φοίνικα του Αγίου Τάφου και άλλες διακρίσεις. Διαθέτει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με βιβλία τα οποία καλύπτουν διαφορετικά πεδία, όπως ποίηση και λογοτεχνία, περιβάλλον, οικονομία, πολιτικές επιστήμες και διοίκηση, ιστορία και έρευνα. Σήμερα είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. και Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.).

Clausse Guy Διευθυντής - Ειδικός Σύμβουλος, Διεύθυνση Προγραμμάτων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

O Guy Clausse γεννήθηκε στο Λουξεμβούργο το 1951. Eίναι παντρεμένος και πατέρας 3 γιων. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων (Univesität zu Köln; Diplom-Volkswirt (1975); Dr.rer.pol (1979). Από το 1972 ως το 1975 υπήρξε Βοηθός Καθηγητή (Cologne University) και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής έως το 1980. Ήταν επίσης Εκτελεστικός Γραμματέας του Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, Lisboa (απόσπαση από το Friedrich Ebert Foundation, Βόννη). Το 1985 εισήλθε στην European Investment Bank (ΕΙΒ) ως ανώτερος οικονομολόγος και ακολούθως έγινε Συντονιστής και Προϊστάμενος τμήματος στις Δανειοδοτήσεις. Ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής και στη συνέχεια Διευθυντής Τμήματος και από το 2011 είναι Διευθυντής / Ειδικός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο της ΕΙΒ και είναι επίσης μέλος πολλών κοινωνικών και φιλανθρωπικών συλλόγων.

Γαρέζου Μαρία - Ξένη Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων & Συλλογών, Διεύθυνση Μουσείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η Μαρία-Ξένη Γαρέζου είναι στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1995. Εργάστηκε διαδοχικά στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εκπροσώπησε το ΥΠΠΟΑ σε Διεθνείς Οργανισμούς και προγράμματα. Στο διάστημα 2009-2015 διετέλεσε συνεργάτις της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου με αρμοδιότητα τα διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα και είχε την ευθύνη του συντονισμού του προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από πλευράς ΥΠΠΟΑ. Σήμερα είναι προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Μουσείων. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου και έλαβε τη διδακτορική της διατριβή στην κλασική αρχαιολογία. Είναι επίσης απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης τρίτου κύκλου στην πολιτισμική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις είναι γύρω από την αττική αγγειογραφία, την εικονογραφία και την πολιτισμική διαχείριση.

Σχετικές ομιλίες