• Ομιλητής/τρια: Ντεμίρη Σπυριδούλα

    Greek LIFE Task Force, Πράσινο Ταμείο
     
    Η Σπυριδούλα Ντεμίρη Υπυύθυνη Κλιματικής Αλλαγής στην ελληνική επιχειρησιακή ομάδα του προγράμματος LIFE. Είναι κάτοχος διπλώματος και διδακτορικού διπλώματος Χημικού Μηχανικού από το ΕΜΠ. Από τον Δεκέμβριο του 2007 απασχολείται σε έργα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας με βάση την Σύμβαση - Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή και την συναφή Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατά την περίοδο 2012-2016 εργάστηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε θέματα κλιματικής αλλαγής κι αέριας ρύπανσης. Έχει εμπειρία στην εφαρμογή της τρέχουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την κλιματική αλλαγή, με εξειδίκευση στο διεθνές πλαίσιο πολιτικής για την παρακολούθηση της πορείας των στόχων και πολιτικών βιωσιμότητας.
     
     

ΟΜΙΛΙΕΣ